Vrijdagspreek

Beste Broeders en Zusters, Het onderwerp van vandaag Vrijdag 01/07/2016 gaat over: De laatste tien dagen van de Ramadan.

De maand Ramadân brengt voor de moslims één van de belangrijkste en waardevolste gebeurtenissen, namelijk Lailat-Oel-Qadr. Dit is de nacht waarin de Qor’aan was neergezonden, als een leiding voor de mensen. Alah(swt) zegt in het begin van sourat Ad-Dukhaan vers 1-3: Ha. Mim. Bij het doorzichtige boek van den Koran. Waarlijk wij hebben dit in een en gezegenden nacht nedergezonden: want wij hadden ons verbonden zoo te handelen. En in andere sourat zegt  Allah (swt) in  sourat  Al-Qadr vers 1-5 : Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle nacht (Laylatoel Qadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht (Laylatoel Qadr) is? De Waardevolle Nacht (Laylatoel Qadr) is beter dan duizend maanden. De engelen en de geest (djibriel) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht), tot aan de ochtendschemering.

Beste dienaren van Allah(swt), van alle maanden heeft Allah swt de maand Ramadan als meest verheven maand gemaakt, en heeft daarin de laatste 10 dagen als meest verheven dagen gemaakt, en in die tien dagen is er een nacht dat de meest waardevolle nacht is. Dit geeft aan dat Allah (swt) het beste met ons voor heeft door ons keer op keer een herkansing te gunnen om Zijn tevredenheid te verdienen. Laten we daarom deze herkansingen met beide handen grijpen opdat we de verloren dagen kunnen herstellen. Herstellen door bewuster te zijn van deze maand in deze maand. Gebruik deze laatste fase om je aanbiddingen te verbeteren om dichter tot Allah (swt) te komen. Deze tien nachten hebben een grote verdienste bij Allah (swt) de meest Verhevene. Het was de gewoonte van onze nobele profeet (sas) om de laatste tien dagen en nachten van deze gezegende maand extra goed te benutten.

De gelovigen worden aangemoedigd de hele nacht wakker te blijven en te bidden voor zegening en vergiffenis. Het is de Heiligste Nacht van het jaar. In een overlevering van Aïsjah(ra)heeft gezegd:

“Als de laatste tien dagen van de Ramadân aanbraken, bracht de Profeet (sas) de nachten tot leven met aanbidding, en maakte zijn familieleden wakker om er aan deel te nemen. Hij ﷺwas gewoon om als de laatste tien nachten aanbraken, zijn vrouwen wakker te maken zodat ook zij deze gezegende nachten in aanbidding door brachten. Dit geeft des te meer aan hoe groot de verdienste van deze nachten is. Het is des te meer van groot belang dat wij de taraweeh gebeden afmaken met de imam zodat wij deze op onze weegschaal terug zullen vinden. Het beste gebed naast de verplichte gebeden, zijn de gebeden in de nacht. Toen  Aïsjah (ra) vroeg waarom hij die nachten opbleef, antwoordde hij (sas): Zoek de Lailat-Oel-Qadr, de waardevolle nacht, in de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadân.” Daarop vroeg ik aan de Profeet (sas): ”O, Boodschapper van Allah, wat moet ik zeggen in mijn smeekbede als ik mij in de waardevolle nacht bevindt?” De Profeet (sas) antwoordde: “O Allah, U bent de Ene Die vergeving schenkt voor zonden, U schenkt graag vergeving, O Allah vergeef mij.”

Vanwege deze bijzondere status en grote waarde zouden we deze nacht, die in de laatste 10 nachten van de Ramadan valt, goed moet benutten door onze aanbidding te vermeerderen. We zouden tijdens deze nacht meer daden van aanbidding moeten verrichten. En niet zomaar, want de beloning is gigantisch. De Profeet (sas) heeft immers over deze nacht gezegd:

“ Degene die de maand Ramadân vasten met oprecht geloof (imân) en hopen op een beloning van Allah, al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden, en degenen die in Shalât stonden in de Lailat-Oel-Qadr met oprecht geloof en hopen op een beloning van Allah, al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden.”

Dus beste gelovigen, breng deze dagen en nachten door in aanbiddingen vol smeekbeden, vol berouw, en veelvuldig koranrecitaties en gebeden opdat dit jouw succes bij Allah (swt) zal worden.

Ik vraag Allah( swt) ons de kans te geven de laatste tien dagen te treffen met daarin Lailatu’l al’Qadr in staat van gebed en oprechtheid. Moge Allah (swt) ons vergeven voor al onze tekortkomingen en deze de komende dagen te herstellen. 

 

—————————————————————————————————————————————- 

 

Beste Broeders en Zusters, Het onderwerp van vandaag Vrijdag 24/06/2016 gaat over: Het Advies  van de Profeet Mohamed(sas).

 

Beste dienaren van Allah, De imam opende zojuist zijn preek met een huiveringwekkende hadith uit  dat als volgt luidt. Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) leverde deze woorden over van de Profeet (sas). De hadith staat in Tirmidhi vermeld en in de 40 hadith van Nawawi, nummer 18. “Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad een slechte daad opvolgen, zodat deze haar (de slechte daad) uitwist en ga met de mensen om op een goede wijze.”

In deze Hadith geeft de Profeet (sas) drie belangrijke adviezen :

1)   “Vrees Allah waar je ook bent.”

Het Arabische woord taqwaa hebben wij vertaald met ‘vrees’, maar de werkelijke betekenis is: het opwerpen van een bescherming tegen de bestraffing van Allah – dit gebeurt door het opvolgen van de bevelen van Allah en het mijden van Zijn verboden. Allah de Verhevene dient overal gevreesd te worden. Je dient Hem dus zowel te vrezen op plaatsen waar anderen aanwezig zijn als wanneer je alleen bent. Allah ziet jou immers overal en altijd, dus vrees hem dan ook overal en altijd.

Deze weinige woorden van de heilige Profeet Muhammad (sas) behoren tot zijn: weinig woorden vele betekenissen en wijsheden opsluiten. Dit, omdat Taqwaa, ondanks het feit dat dit woord weinig letters bevat, alle rechten van Allah(swt) inhoudt, want Taqwaa is immers: het vermijden van alles wat Allah, de Verhevene, heeft verboden en het naleven van alles wat Hij heeft opgedragen.

Een moslim bereikt het niveau van Godvrezendheid (Taqwa) niet, totdat hij zichzelf kritisch beoordeelt op wat hij/zij heeft voorbereid voor morgen (hiernamaals). Berouw toont en spijt krijgt van de gepleegde zonden en het verwaarlozen van de gehoorzaamheid aan Allah swt. Hij neemt dan afstand van de zonden. En beseft goed dat hij tussen hoop en vrees leeft voor Allah swt. Hopend op Zijn vergeving en barmhartigheid en vrezend voor Zijn bestraffing en woede.

En natuurlijk zijn we allemaal zondaren en ontsnappen wij hier niet aan. Maar het is van groot belang dat wij berouw tonen, en er is geen berouw zonder zelfbeoordeling. De profeet ﷺ zei:  “Alle kinderen van Adam zijn zondaars, maar de beste zondaars zijn de berouwvolle”.

2)      ‘Laat een goede daad de slechte daad opvolgen, hij

            zal deze slechte daad uitwissen’          

De verhouding van deze zin met de vorige is als volgt: daar de dienaar in elke situatie Taqwaa dient te hebben, maar soms toch hierin tekortschiet door:
– of een opdracht te verzaken
– of een verboden handeling te begaan

De heilige Profeet Muhammad (sas) heeft opgedragen deze tekortkoming te wissen door een goede handeling te verrichten. Hiermee wordt er dus bedoeld dat wanneer men een kleine zonde begaat, hij/zij dan direct hierop een goede daad dient te verrichten zodat hierdoor de begane kleine zonde uitgewist wordt

Wanneer de goede daad de slechte daad opvolgt, dan wist zij deze (de slechte daad) uit. Dit wordt nogmaals bevestigd met de volgende Woorden van Allah (swt)in[Soerat Hoed vers 114.]: “…Waarlijk, de goede daden verwijderen de slechte daden (d.w.z. kleine zonden)…”

 

3)     ‘En ga met de mensen om met goede

           karaktereigenschappen’

 

Eerste twee adviezen waren gelinkt aan de relatie met de Schepper, en de derde is gelinkt aan de relatie van de creatie met de creatie. Dit zodat je dusdanig met de mensen op de beste manier om zult gaan, zodat je geprezen wordt en je geen verwijten worden gemaakt.

Deze laatste advies  beduidt dat men op een goede manier met mensen dient om te gaan. Zowel door hen goed te behandelen als door hen op een goede wijze aan te spreken. Tenslotte behoeft iedere persoon een andere manier van omgang. Goed karakter tonen bestaat hoofdzakelijk uit: het opzetten van een vriendelijk gezicht voor anderen, hen (over)last besparen en ze een gunst bewijzen. Andere geleerden hebben gezegd dat het tonen van goed karakter inhoudt dat je omgaat met anderen zoals je wilt dat zij ook met jou omgaan.

Dus goede manieren, samen met dat zij een manier zijn om gezelschappen op te vrolijken en dat de persoon die deze eigenschappen bezit geliefd wordt bij de mensen, bevatten een grote beloning die op deze persoon neer zal dalen op de Dag des Oordeels. Dus houdt je aan deze drie adviezen van de Profeet, (sas). En Allah (swt) is de Schenker van Succes.

 

Moge Allah (swt) ons in staat stellen ons zelf te kunnen beoordelen, berouw te tonen en te verbeteren opdat we Zijn tevredenheid zullen verkrijgen.

 

—————————————————————————————————————————————–

 

Het onderwerp van vandaag Vrijdag 17/06/2016 gaat over: Over het vasten in de Ramadan.

Beste Broeders en Zusters,

Vandaag is dag 12 van de Ramadan, Ramadan is de negende maand van de Islamitische kalender. Wat Ramadan bijzonder maakt onder alle maanden is dat het :de eerste openbaringen van de Heilige Qor´aan aan profeet Mohammed  plaats vond. Het vasten in deze maand is verplicht voor alle moslims. De Schepper heeft het vasten altijd aan de mens voorgeschreven. Daarom is in vrijwel alle religies in de wereld nog een traditie van vasten te herkennen of zij hebben die ooit in een of ander vorm gekend. Dit lezen we terug in Surat Al baqara vers 185: De maand Ramadaan is die, waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd neer gezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid en de foerqan.

Het is ook in deze maand dat Allah (swt) al zijn boeken neer gezonden heeft op zijn Boodschappers. Allah (swt) vergelijkt de vastenden broeders en zusters met zijn engelen die overdag zich onthouden van eten en drinken en s’nachts hem aanbidden.

In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)  zei: “Degene die gedurende de maand Ramadan vast uit oprechtheid van geloof in de hoop beloning te verkrijgen, al diens begane zonden zullen vergeven worden.” Als Moslim benut je de maand Ramadan om aan Allah(swt) je berouw te tonen over alle zonden en slechte dingen die je hebt verricht. Het is de maand waarin het berouw wordt aangekondigd. Berouw betekent dat je terugkeert naar Allah(swt), de slechte dingen achterwege laat, spijt hebt van wat je gedaan hebt en besluit om dit soort dingen nooit meer te zullen doen. Het tonen en hebben van berouw is iets wat iedere Moslim voor al zijn zonden verschuldigd is, of deze zonden nu groot (kabīra) of klein (aghīra) zijn.

Deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn overgeleverd door Abu Hurayrah en staan vermeld in Sahih Bukharie en Muslim: “Iemand die vast ervaart twee vreugden: hij is vol vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en hij is vol vreugde met zijn vasten wanneer hij zijn Heer ontmoet.”

De mensen vinden de geur die uit de mond komt als men vast niet lekker ruiken. Daar de maag leeg is ruikt de mond. Maar bij Allah(swt) is deze geur beter dan de geur van muskus, omdat deze geur veroorzaakt wordt door het verrichten van aanbidding. Abu Hurayrah (ra) heeft deze woorden van de Profeet (sas) overgeleverde en zei: “Bij Hem in Wiens Hand het leven van Mohammed is, de adem van degene die aan het vasten is, is bij Allah beter dan de geur van muskus.” Het is dus daarom toen Moussa (as) met Allah(swt) sprak hij de siwak gebruikte waarop Allah (swt) zei : O Moussa weet je dat de geur van de vastenden beter is dan de geur van muskus.

Beste Gelovigen, door te gaan vasten zul je jezelf beter onder controle houden en je zelf onderwijzen. Je toont geduld en je volgt niet de wensen van je begeerte op. Door je zelf onder controle te houden wordt je ziel gereinigd. Het vasten is een medicijn tegen het vermaak en de wensen van je begeerte.

We weten allemaal dat Ramadan een maand van vasten, onthouding en reflectie is. Iets waar we misschien niet direct bij stilstaan is, dat dit ook een maand is van grote historische ontwikkelingen (overwinningen), gebeurtenissen die de wereld waar we nu in leven vorm hebben gegeven bv : het  meest belangrijke moment op 27 van de ramadan , de Slag om Badr. Dit was de grootste slag om overleving tussen het goede en kwaad in de geschiedenis van de mensheid. En op 20 van de maand Ramadan, De verovering van Mekkah en zo zijn meer overwinningen  in de maand Ramadan .

Naast deze vorm van gebeurtenissen  wordt er gedurende de vastenmaand ook aandacht besteed aan andere vormen van onthouding. Het gaat daarbij om zaken die gedurende het gehele jaar niet gewenst zijn en waaraan in de vastenmaand extra aandacht wordt geschonken. Een bekende uitspraak van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, die hierover gaat, luidt namelijk als volgt: “Allah heeft het niet nodig dat iemand, die zich niet onthoudt van leugenachtige praatjes en het daarbij behorende gedrag, zich onthoudt van voedsel en drinken.”

Daarmee wordt de aandacht van het vasten dus niet slechts gericht op onthouding van eten, drinken en geslachtsgemeenschap, maar ook op het vermijden van slechte woorden en slecht gedrag. Doordat de moslim zich hiervan onthoudt worden zowel het lichaam als de geest gereinigd en versterkt. Dit alles brengt een positieve verandering teweeg die zich verder ontwikkeld naarmate de maand vordert. Het verrichten van dit alles word dus gedaan met als eerste doel: het verkrijgen van godsvrucht. Moge Allah(swt) ons in deze gezegende maand bijstaan en onze vasten en gebeden accepteren.

 

 —————————————————————————————————————————————-

.

 

Het onderwerp van vandaag Vrijdag 10/06/2016 gaat over: Het belang en aard van het vasten.

Een van de gunsten van Allah voor zijn gemeenschap is dat Hij de Ramadan ieder jaar weer voor ons laat terugkeren. Dit is zo’n grote gunst omdat Allah, als we gezond genoeg zijn om hier aan te kunnen deelnemen, ons hiermee herinnert aan Zijn gunst, Zijn barmhartigheid en Zijn vergeving. Het is daarbij aan Allah om te bepalen wie Hij de gelegenheid geeft om de beloning van Ramadan te mogen ontvangen: “Voor wie Allah het goede wil, Hij geeft hem een goed begrip in het geloof .” Je moet dus niet alleen gezond genoeg zijn om te kunnen vasten, je moet je er ook bewust van zijn hoe belangrijk en bijzonder het is.

Het Vasten heeft in het Arabisch de betekenis van “zich onthouden van”. Toegepast op de religie heeft het vasten de betekenis gekregen van het uit vroomheid afzien van: eten; drinken; seksuele relaties en alles wat geacht wordt het vasten te kunnen verbreken. Het vasten begint bij het aanbreken van de dageraad en eindigt met het ondergaan van de zon.

Vandaag is dag 5 van de Ramadan. Als je een slechte start hebt gehad gister, begin dan nu, je bent nog niet te laat en laat de shaytaan je niet wijs maken dat je het niet kunt en dat je beter kunt slapen en luieren. Nee beste broeder en zuster, ook jij kan het en ga er voor, haast je naar het goede  zodat ook jij het succes binnen zult slepen. Allah(swt) zegt in sourat albaqara vers 183:

“O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen voor jullie, opdat jullie (Allah) zullen vrezen”.

 

De heilige maand Ramadan is dan weer onder ons en wij zouden Allah (swt) dankbaar moeten zijn dat wij behoren tot diegene die weer de kans zullen krijgen  om van deze maand te mogen profiteren. Velen onder ons die er vorig jaar bij waren, zullen er dit jaar niet bij zijn. En misschien zullen zelfs sommigen onder ons die hier vandaag nog wel zijn, er volgende week niet meer zijn.

Onze gast Ramadan treft ons dit jaar in moeilijke tijden beste gelovigen. Onze ummah ondergaat momenteel vele beproevingen en onze islaam staat wereldwijd onder grote druk. De imaan in de harten is verzwakt, de harten onderling zijn verhard en de nobele eigenschappen en het vertrouwen op Allah (swt) zijn verloren gegaan. Dit is de situatie waarin onze gast Ramadan ons treft.

En het is juist de Ramadan die ons kan helpen uit dit dal te komen. Want zoals we zonet hebben gehoord in het vers waarin Allah SWT de Ramadan aankondigt in soerat Albaqarah, geeft Allah SWT aan dat het vasten is voorgeschreven met één hoofddoel: opdat jullie zullen vrezen, de taqwa! Op het moment dat wij godsvrucht en godsvrees, dus de taqwa in onze harten hebben zullen wij eerdergenoemde tekortkomingen waarmee wij te kampen hebben overwinnen. Door taqwa zullen wij niet van het pad van Allah(swt) kunnen wijken. En wie zich op het pad van Allah (swt) bevindt zal slagen in het leven en in het hiernamaals.

Beste vastenden , een element in ons vasten die wij vaak verwaarlozen of minder aandacht aan schenken is ons gedrag. Het behoort ook tot het vasten dat wij ons gedrag perfectioneren en ons taalgebruik verbeteren en de tongen beheersen. Het is van groot belang dat ook onze ledematen vasten door deze op de juiste wijze te gebruiken, een wijze die Allah swt tevreden stellen. Hoe geweldig is het wanneer jouw ledematen ook vasten, dat je ogen vasten door niet naar haramzaken te kijken, je oren vasten door niet naar haramzaken te luisteren, jouw tong te laten vasten door geen haramzaken uit te spreken en jouw relatie met anderen hierdoor verbeterd wordt. De vastende persoon is bevolen om daden van gehoorzaamheid te verrichten en zonden te vermijden. Zo zegt de Profeet (sas): “Wie leugens en vulgaire taal en het handelen ernaar niet laat, hoeft van Allah ook zijn eten en drinken niet te laten.” Wanneer de vastende persoon wordt uitgescholden, dan moet hij niet terugschelden. Hij dient te zeggen:  (Ik ben iemand die vast). Want dit heeft de Profeet(sas) ons verteld. Ook is het een herinnering aan degene die scheldt, dat de vastende zich moet onthouden van schelden en vloeken. Het is ook een herinnering aan zichzelf dat hij vastende is en zich daarom onthoudt om terug te schelden of te vloeken.

Beste gelovigen, de maand Ramadan is de maand van de koran. In deze maand dienen wij zoveel mogelijk opzij te zetten om ons bezig te houden met de koran, met de Woorden van Allah swt. Deze veelvoudig te lezen, te memoriseren en te overpeinzen opdat onze harten erdoor zachter en levendiger zullen worden. Allah zegt hierover: Dat zijn degenen die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah tot rust komen. Weet dat door het gedenken van Allah de harten tot rust komen. [13:28]

 De Profeet  zei: “Het vasten en de Koran zullen op de Dag des Oordeels komen als bemiddelaars voor de dienaar van Allah. Het vasten zal zeggen:

“O Heer, ik weerhield hem van zijn voedsel en zijn verlangens tijdens de dag. Laat mij voor hem bemiddelen.” De Koran zal zeggen: “Ik weerhield hem van het slapen in de nacht. Laat mij voor hem bemiddelen.” En hun bemiddeling zal geaccepteerd worden.”

Nogmaals beste broeders en zusters laten we deze kans aangrijpen om onze levens te verbeteren, onze relatie met Allah (swt)te verbeteren en onze relatie met onze omgeving te verbeteren.

Vast niet alleen met je maag, maar vast met je hele lichaam en let extra op je tong. Mis het taraweeh gebed niet en vul je tijd met koran lezen en luisteren en doe kennis op via lezingen en het bijwonen van kennisbijeenkomsten.

O Allah, laat  deze Ramadan ons gepaard gaan met geluk, geloof, vrede en Moge Allah (swt) onze vasten  accepteren en onze zonden vergeven.

 

—————————————————————————————————————————————–

 

Het onderwerp van vandaag Vrijdag 03/06/2016 gaat over: De Oorzaken  van Geluk.

Mensen vragen zich regelmatig af waar en hoe rust en geluk in het leven te vinden is. Dit is een relevante en zeer gepaste vraag, omdat deze vraagt een directe relatie heeft met het doel van leven. Wij zien om ons heen dat mensen hun geluk en rust proberen te vinden in het opbouwen van vermogen en voorzieningen, dus materiële zaken. Anderen denken dat ze optimale geluk en rust kunnen vinden door te trouwen en kinderen te krijgen. Weer anderen migreren om rust en veiligheid te vinden. De vraag die vervolgens gesteld kan worden is: “hebben deze eerder genoemde mensen hun geluk gevonden in materiële zaken?” Over het algemeen is het antwoord ontkennend. Dan resteert de vraag: “maar waar is geluk dan wel in te vinden?”. Gelovigen mensen proberen optimale rust en geluk van de ziel en het hart te vinden op een ander niveau, namelijk op het niveau van bewust zijn van de Schepper, door goed te zijn voor jezelf en goed te zijn voor de medemensen. Alleen hiermee kan een gevoel van voldoening bereikt worden.

Ware geluk vindt men niet in materie, want de natuur van de mens kan geen voldoening krijgen uit materiële zaken. Op dit punt biedt het geloof de uitstekende oplossing. Het geloof wijst de weg naar het ware geluk op de mooiste wijze. Wat leert het geloof ons dan over het vinden van geluk? Het geloof leert ons dat de geest alleen voldoening krijgt door in Allah te geloven . Geloven in Allah wordt in het Arabisch ‘imaan’ genoemd. De mooiheden die het geloof aan ons leven schenkt zijn ontelbaar. Geloven in Allah brengt ook met zich mee dat men deelt, weggeeft, en helpt.  Het echte geluk welteverstaan zit enkel in het gehoorzamen van Allah swt en in het volgen van Zijn boodschapper Mohamed(sas). Het echte geluk zit in het gedenken van Allah (swt). Het echte geluk zit in het vrezen van Allah swt door Zijn bevelen op te volgen en datgeen wat Hij swt verboden heeft achterewege te laten. Allah heeft gezegd: “Oh zoon van Adam (de mens)! Besteed (je rijkdom op de weg van Allah) en Ik zal (Mijn Zegeningen en Genade) aan jou besteden.”    Iedere kans wordt benut om de medemens van dienst te zijn. Op deze manier wordt de mens zelf en zijn medemens gelukkig.

Zoals we zien brengt het geloof ontelbare prachtheden in ons leven. We worden als mensen gereinigd van zonden en overbodige zaken, we worden bewust van onze plaats in het universum en we leren te delen op de weg van Allah. Het geloof is het werkelijke pad naar het geluk. Niet het geluk van een paar minuten, maar het oneindige geluk dat zal voortduren tot in het Paradijs. Het is aan de mens om dit pad te vinden en te bewandelen.  Andere redenen waar men geluk in ervaart is als men andere personen helpt, hulp bieden aan iemand die behoeftig is geef je een goed gevoel, gevoel van geluk, iemand bijstaan die verdrietig is en steunen zorgt ook voor een goed gevoel bij de mens. Elkaar steunen en elkaar bijstaan in het algemeen is binnen de islam sterk aanbevolen en is kenmerkend voor een oprechte praktiserende moslim . Abu Huraira (r.a) heeft overgeleverd dat onze geliefde profeet Mohamed saw heeft gezegd:” wie één van de moeilijkheden van deze wereldse leven van de gelovige verhelpt, allah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de dag der opstanding. Het belangrijkste advies is dat een ieder van ons zijn ziel dient te ontwikkelen en leert te beheersen en de ziel leert te beschermen tegen bijvoorbeeld jaloezie en hoogmoed, met als doel een gelukkig bestaan op te bouwen en te behouden. Het ultieme doel van een gelovige is een gelukkig leven te realiseren en succesvol te zijn in zowel het wereldse leven als in het hiernamaals. Beste broeders en zusters, laten we vanaf vandaag hiermee aan de slag gaan. Laten we onze koers voor het vinden van rust en geluk aanpassen en laten we ons focussen op het hoger bewust worden van Allah swt en het verrichten van goede daden. Laten wij oprecht berouw tonen en werkelijk spijt hebben van de vele zonden en tekortkomingen die wij als last meedragen. Zeker nu een grootse maand voor de deur staat. Een maand van aanbiddingen en formidabele mogelijkheden. Overgeleverd door Abu Musa (moge Allah tevreden met hem zijn)dat de Profeet Mohamed (sas) heeft gezegd:     “Allah strekt Zijn Hand uit tijdens de nacht, zodat degenen die zonden verricht hebben tijdens de dag om vergeving kunnen vragen, en Hij strekt Zijn Hand uit tijdens de dag, zodat degenen die zonden verricht hebben tijdens de nacht om vergeving kunnen vragen. (En zo gaat dit door) tot de zon uit het Westen zal opkomen.”    Keer berouwvol terug naar Allah (swt) en bedenk je hoe het mogelijk was om tegen Hem te zondigen, terwijl jij je bevindt op de aarde die Hij geschapen heeft, je Zijn lucht inademt, je van Zijn onderhoud eet en drinkt. Neem jezelf terzijde, erken je zonden, roep jouw Heer aan. Weeklaag, laat jouw tranen varen, terwijl je nadenkt over je bedrieglijkheid en fopperij. Overpeins je zonden en wandaden tegen jouw Heer, terwijl Hij jouw tekortkomingen ondertussen verhulde, je van Zijn Gunsten schonk en je begunstigde. Reinig je hart van de vuiligheid van de zonden, van de smerigheid van de wandaden en van de duisternis van de begeerten. Maak je hart ontvankelijk voor de Genade van Allah (swt).

Moge Allah (swt) ons geluk te schenken in dit wereldse leven en in het hiernamaals .

 

—————————————————————————————————————————————–

 

Het onderwerp van vandaag Vrijdag 27/05/2016 gaat over: ”Het examen van deze wereld, en het examen van het hiernamaals”

In deze periode van het jaar zijn veel studenten bezig met voorbereidingen treffen op de komende examens, deze voorbereiding zorgt voor spanning , zowel bij de studenten als de ouders van de studenten omdat ze natuurlijk wensen dat hun kind slaagt. Het feit dat de student niet precies weet wat de stellingen/vragen zullen zijn op de dag van de examen zorgt voor nog meer spanning. Daarom is het van groot belang dat de student zich goed voorbereid zodat hij/zij uiteindelijk voor de examen zal slagen. In Overlevering van Moawiya (ra) heeft hij de Profeet Mohammed (sas) horen zeggen : “Voor wie Allaah het goede wenst, Hij geeft hem begrip van de Religie” Ook advies en begeleiding van de ouders speelt hierin een belangrijke rol. Men moet beseffen dat deze examens hoe belangrijk ze natuurlijk ook zijn, ”slechts” examens zijn van het wereldse leven, vanzelfsprekend is de boodschap van de Islam dat men moet  studeren, het allereerste woord dat nota bene vanuit de Koran aan onze Profeet Mohamad (sas) is geopenbaard is ”Iqraa”, (leest).De moslim dient zich er alleen van bewust te zijn dat naast de examens die hier in dit wereldse leven worden afgelegd, er ook examens zijn die wij in het hiernamaals zullen moeten afleggen, de examens in deze wereld moet ons eigenlijk aan de examens van het hiernamaals herinneren. Het is van cruciaal belang dat wij ons goed voorbereiden op de examen van het hiernamaals, deze voorbereiding uit zich in het verrichten van goede daden en het vermijden van zondes, want de uitslag van de examen in het hiernamaals zal uiteindelijk bepalen of een persoon in het Paradijs of in de Hel terecht komt. De Almachtige zegt in Zijn Nobele Boek(Hoofdstuk 7 ”De Hoge muren” vers 8/9):OP DIE DAG ZAL DE WEEGSCHAAL DE WAARHEID AANGEVEN.WIENS SCHAAL (MET GOEDE DADEN) DAN ZWAAR IS: ZIJ ZIJN DEGENEN DIE WELSLAGEN. EN WIENS SCHAAL LICHT IS: ZIJ ZIJN DEGENEN DIE ZICHZELF VERLIES HEBBEN TOEGEBRACHT”  En in een ander vers zegt de Almachtige Hoofdstuk 99 ”De Beving” vers 7/8):

”WIE IETS GOED DEED TER GROOTTE VAN EEN MOSTERDZAADJE,ZAL HET DAN ZIEN.EN WIE IETS KWAADS DEED TER GROOTTE VAN EEN MOSTERDZAADJE, ZAL HET DAN ZIEN”

De vragen die tijdens de ”grote examen” op de dag des Oordeels zullen worden gesteld zijn in tegenstelling tot de vragen die wij bij de examens van het wereldse leven kennen wél bekend. In een overlevering van de Profeet (sas) wordt ons exact geinformeerd over zeven vragen die wij in het hiernamaals juist zullen moeten beantwoorden, deze overlevering luidt:   “De voeten van de dienaar zullen op de Dag des Oordeels niet bewegen, totdat hij gevraagd wordt over vijf (zaken): hoe men het leven besteed heeft, hoe men de jeugd heeft doorgebracht, hoe men zijn inkomen verdient heeft en waar deze aan besteed is en wat men gedaan heeft met de kennis die hij had?” en de andere drie worden in deze overlevering vermeldt .

De Profeet -vrede en zegen zij met hem- heeft verteld dat de engelen drie belangrijke vragen gaan stellen:

 1. Wie is jouw Heer?
 2. Wat is jouw religie?
 3. Wat weet je over de man die naar jullie was gestuurd met de boodschap van Allah (de profeet)?

Wij zijn dus nu in staat en hebben de mogelijkheid van Allah swt gekregen om ons voor te bereiden op deze zeven belangrijke vragen die ons in het hiernamaals zal worden gesteld.

Het verrichten van goede daden en het vermijden van zondes zorgt ervoor dat de moslim de examen van het hiernamaals goed aflegt. Hij/zij zal de vragen die hem/haar gesteld worden dan goed kunnen beantwoorden. Het werkelijke slagen is dat men doet slagen in hiernamaals. Met als resultaat het betreden van de Hemel. Het zakken voor de examen op de dag des Oordeels daarentegen betekend het binnentreden van de Hel, Moge Allah swt ons hiervan behoeden.

Het is heel goed en aanbevolen dat de ouders hun kinderen goed begeleiden, stimuleren en helpen bij hun studie, maar de ouders moeten ook weten dat ze een grote verantwoordelijkheid dragen jegens hun kinderen wat betreft het begeleiden stimuleren en helpen in zaken die betrekking hebben op het Islamitische geloof. De ouders moeten hun kinderen opvoeden met Islamitische normen en waarden en hen informeren over de zaken die toegestaan en niet toegestaan  zijn in de Islam. Ze moeten hun kinderen goed gedrag aanleren in combinatie met het aanbidden van Allah swt. Dit zal uiteindelijk leiden tot succes bij de kinderen in deze wereld en redding van de bestraffing op de dag des Oordeels. Allah (swt) zegt in sourat At tahrim vers 6:O jullie geloven, behoedt jullie zelf en jullie gezinsleden voor de hel… 

Moge Allah de Almachtige ons laten slagen in de deze wereld en in het hiernamaals.

—————————————————————————————————————————————–

 

 Het onderwerp van vandaag Vrijdag 20/05/2016 gaat over: De Gunsten van de maand Cha’baan.

Er wordt toegegeven feit dat elk moment, seconde, minuut, uur, dag of nacht, dat wordt uitgegeven in het indienen van Allah(swt) de Almachtige en zijn geliefde Profeet (sas) is uiterst zinvol en waardevol. Maar er zijn enkele dagen, nachten en maanden die hun eigen gewicht, eerbied en respect hebben boven de andere gewone dagen , nachten en maanden  .

Beste Broeders en Zusters, Onder die maanden, die  veel belang hebben  is de heilige maand Sha’ban . Sha’ban is één van de gezegende maanden die veel te voor ons houdt van de genade, mededogen en vriendelijkheid van Allah (swt). De maand Sha3ban is als een introductie van Ramadan als het gaat om het vasten, het reciteren van de Quran en het geven van liefdadigheid en Sha’ban is de achtste maand van de Arabisch Islamitische kalender. Het valt tussen Radjab en Ramadaan.

de Profeet (sas) zei: “Wie een dag vast omwille van Allah, zijn gezicht zal door Allah voor een afstand van zeventig jaren van het Vuur afgehouden worden.”

In een groot aantal overleveringen lezen we dat metgezellen hadden geleerd deze maand te zien als een grote en belangrijke voorbereiding op de maand Ramadan. Wij zien dat de metgezellen en de profeet Mohammed (sas) zichzelf extra bewust maakten van de belangrijke maand ramadan met al haar gunsten. De metgezellen leerden zo om in de maand sha3baan bijvoorbeeld hun vermogen en hun zielen te reinigen door tijdig de zakaah uit te geven. Verder zien we dat de profeet Mohammed (sas) gewoon was om in de maand sha3baan extra te vasten. Omdat de maand ‘Sha3baan’ zich bevindt tussen de heilige maand ‘Rajab’ en de gezegende maand ‘Ramadan’, negeren veel mensen het belang van de maand ‘Sha3baan. De metgezellen hebben van de profeet (sas) geleerd dat zij zich als hoog bewuste gelovigen moeten ontwikkelen tot mensen die hun ontwikkeling continu en constant op een hoog peil houden. De belangrijke leerstelling van de profeet Mohamed (sas) is dus dat we zaken en momenten niet moeten onderschatten.

Oesaamah ibn Zayd heeft overgeleverd dat de Profeet (sas) heeft gezegd: “”Ik zei, ‘O boodschapper van Allah, ik zie u niet vasten in een andere maand zoals ik u zie vasten in Sha’baan.’ Hij (sas) zei, ‘Dat is een maand waaraan mensen geen aandacht besteden, tussen Radjab en Ramadan, en het is een maand waarin de handelingen opgeheven worden naar de Heer der Werelden. Ik hou ervan dat mijn daden opgeheven worden terwijl ik vast.'”

Ook heeft de profeet (sas) ons als onderdeel van de voorbereiding geleerd om vrijwillige daden in deze gezegende maand te vermeerderen. Hiermee worden gelovigen gestimuleerd ook het juiste belang en waarde te hechten aan extra vrijwillige daden en zich niet alleen te focussen op verplichte daden. Ook dit is een onderdeel van de ontwikkeling van de gelovigen met als doel de tevredenheid van Allah( swt) te bereiken.

 De moeder der gelovigen, ‘Aa-ishah (ra), heeft overgeleverd:
“De boodschapper van Allah (sas) was gewoon om te vasten totdat wij dachten dat hij nooit zijn vasten zou verbreken, en (hij was gewoon) niet te vasten totdat wij dachten dat hij nooit zou vasten. Ik heb de boodschapper van Allah nooit een gehele maand zien vasten behalve in de Ramadan, en ik heb hem nooit meer zien vasten dan dat hij in Sha’baan deed.”

Het is ook overgeleverd dat ‘Aa-ishah (ra) zei:
“De boodschapper van Allah was gewoon alles van Sha’baan te vasten, hij was gewoon om Sha’baan te vasten behalve een paar dagen.”

Velen zijn ons al voorgegaan en leven niet meer onder ons. Ze zouden er van alles ervoor over hebben om gebruik te maken van zulke prachtige kansen. Hou rekening met het feit dat dit wellicht jouw laatste Ramadan zou kunnen zijn, dus tref een goede voorbereiding aan.

Maak gebruik van deze ultieme voorbereiding, zodat jij wanneer de maand Ramadan aanbreekt niet vanaf het begin jou patroon hoeft op te bouwen, maar gelijk jouw tijd kan besteden aan de daden van aanbidding. Een Ramadan die jouw vorige Ramadan inshAllah zal overtreffen in aanbidding en ********.

Ik herinner mezelf als eerste hieraan en vervolgens jullie.

Moge Allah (swt) ons hierin bijstaan en het van ons accepteren,

 ———————————————————————————————————————————–

Het onderwerp van vandaag Vrijdag 13/05/2016 gaat over: Wonderen van de Profeten (vzmh).

Allah(swt) stelde de profeten dan ook in staat om met wonderen te komen als bewijs van hun profeetschap. Zo werd iedere profeet gezonden met een wonder in een zaak die in zijn tijd erg actueel was. Daarom  kwam Mohammed(sas) zoals we vorige vrijdag hebben aangehaald  met wonderen zoals de hemelreis .  Wanneer de profeten op verzoek van hun volk wonderen toonden betekende dit echter niet dat de mensen hen volgden. Velen van hen bleven standvastig in hun verwerping van de boodschap. Het is echter niet de taak van de profeten om hun gehele volk te overtuigen van hun oproep naar het aanbidden van Allah(swt) en hiermee door te gaan totdat iedereen ook daadwerkelijk aan deze oproep gehoor geeft. De taak van de profeten en boodschappers beperkt zich tot het duidelijk overbrengen van de boodschap waarmee zij gestuurd werden.  De mensen van Thamoed waren rijk en hun land was heel vruchtbaar. Maar ze aanbaden afgodsbeelden. Daarom stuurde Allah(swt) de profeet Salih naar volk Thamoed.

Hij zij: Vrienden aanbid alleen Allah(swt), Er is geen god dan Allah(swt), De mensen riepen boos: We kennen jouw god helemaal niet. Deze beelden zijn onze goden.

Hoe wil je bewijzen dat jouw Allah(swt) bestaat? De profeet Salih vroeg aan Allah(swt) een teken van zijn Macht te geven, zodat de Thamoed in Allah zouden geloven. Allah zei, dat hij naar de heuvel moest kijken, daar zou een kameel aan komen.

Toen gebeurde er een wonder. De heuvel splitste in tweeën en er kwam er een kameel uit. De profeet Salih zei tegen Thamoed: Kijk daar heb je een kameel van Allah. Laat hem met rust, want anders word Allah boos. Sommigen geloofden hem nu wel, maar anderen niet. Op een nacht doodden ze de kameel en zeiden tegen de profeet Salih: De kameel is nu dood. Laat de straf van jou Allah(swt) nu maar komen! De mensen van de Thamoed konden de straf van Allah(swt) niet ontkomen en waren dood.

Allah (swt) schonk de Isa Profeetschap en openbaring. Hij (swt) gaf hem het Evangelie, en versterkte hem met de geneeskracht voor de zieken, die de dokters niet konden genezen. Hij genas mensen die blind waren, lepralijders, en bracht de doden, met toestemming van Allah (swt), weer terug tot leven. Hij vormde klei in iets met een vorm van een vogel. Ademde er toen in, en het werd een vogel, met de toestemming van Allah (swt) Hij vertelde de mensen, wat ze gegeten hadden en wat ze in hun huizen aan voorraad hadden.
Dit alles herstelde het vertrouwen en het geloof in de wonderen van de boodschappers, en in de verslagen van Goddelijke Macht, die in de Taurât (Torah) stonden. Maar zij, die de werkelijkheid van de goddelijke Macht en de Kracht van de Wil verwierpen, kwamen naar voren. Zij verklaarden, dat er niets nieuws kon zijn, en niets buiten de wereldlijke kennis, die ze al bezaten. 
De Koeraisjieten drongen bij de profeet Mohamed (sas) aan om een mirakel te tonen.Net toen hun geduld begon op te raken liep de profeet (sas)naar voren en wees naar de maan. Iedereen werd stil en stond te kijken naar wat er zou gebeuren. De profeet(sas) haalde zijn vinger naar beneden en de maan spleet uit elkaar. Het leek wel of de ene helft op een berg lag en de andere helft op een andere berg. Iedereen stond versteld van deze overweldigende gebeurtenis.
De profeet (Sas) zei tegen de sahaba’s:,, Wees getuigen hiervan, wees getuigen.” De Koeraisjieten keken elkaar stomverbaasd aan, ze zochten naar een verklaring, uiteindelijk werden ze door hun ongeloof overmeesterd en zeiden: “Hij heeft ons betoverd”.

Beste Geloofsgenoten, De grootste wonder die onze Profeet (sas) is gegeven, sterker nog alle Boodschappers is gegeven is wel de Edele Koran, het Verduidelijkende Boek. Dit wonder spreekt het verstand en de ziel aan. Een wonder dat bestaat en zal blijven voortbestaan tot aan de Dag des Oordeels. Een Boek wat niet vatbaar is voor aangebrachte wijzigingen of veranderingen.

Het was de taak van de profeten om de oproep tot Allah(swt) te presenteren aan de mensen en hen aan te moedigen deze oproep te volgen. Vervolgens werd de keus gegeven aan de mensen om de boodschap te volgen of om dit niet te doen. Er is immers, zoals Allah(swt) zegt in de Koran “ geen dwang in de religie”. Niemand kan gedwongen worden om de islam aan te nemen. Moslims geloven dus dat alle profeten en boodschappers naar hun eigen volk werden gezonden en dat zij allemaal opriepen naar dezelfde taak: het aanbidden van Allah(swt) alleen en het wegblijven van afgoderij. Ook geloven zij dat de boodschap van alle profeten en boodschappers is samengebracht in één laatste openbaring van Allah(swt) aan de mensheid.

Zij geloven dat deze openbaring is gegeven aan één boodschapper die in tegenstelling tot de voorgaande boodschappers niet gezonden werd naar één volk maar tot de gehele mensheid. Deze boodschapper is Mohamed(sas), zijn openbaring is de Koran, en zijn openbaring zal de boodschap zijn voor de mensen tot aan de dag des oordeels. Op deze dag zal eenieder van de mensen worden ondervraagd over het al dan niet volgen van de profeten en boodschappers die naar hen gezonden werden.

Moge Allah zegeningen schenken aan  deze geweldige Profeet Mohamed (sas) en Moge Hij ons doen heropleven met hem. Maak ons van degenen die oprecht zijn in het volgen van hem.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Het onderwerp van vandaag Vrijdag 06/05/2016 gaat over: De Hemelreis.               We ontmoeten vandaag  een beroemde en historische gebeurtenis die tot de Sira of de biografie van de profeet Mohammed saw behoort: de Israa en Mi’radj. Allah swt verwees naar deze gebeurtenis in het begin van soera Al Israa en zei:

“Heilig is Degene die ‘s nachts Zijn dienaar (Mohammed) van de Masdjid al Haram (de Gewijde Moskee te Mekkah) naar de Masdjid al Aqsah heeft gebracht, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem van Onze Tekenen lieten zien. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.”

Al’isra’e” is het nachtelijk vertrek van de profeet (Sas) van Mekka naar de Alaqsa-moskee in Jeruzalem] en “almi’raadj” is het stijgen naar de bovenaardse wereld (d.i. de hemel). Dit heeft zowel lichamelijk als ook geestelijk echt plaatsgevonden. “Almi’raadj” zou in soerat An-nadjm genoemd zijn, in de verzen zeven tot achttien.

Toen dit plaats heeft gevonden ontstonden er verschillende meningen. Er is overgeleverd dat deze gebeurtenis plaats heeft gevonden in hetzelfde jaar dat de profeet gezonden werd volgens andere overleveringen was het in het jaar vijf na het gezantschap ook wordt genoemd de 27ste van de maand Radjab in het jaar tien na het gezantschap en deze is de betrouwbaarste.  Al-Isra ‘en Al-Miraj (de nachtelijke reis en hemelvaart) hebben betrekking op de wonderbaarlijke reis die de Profeet Mohammed (sas) ervaren. In tegenstelling tot wat sommige mensen beweren, die reis betrof zowel het lichaam en de ziel van de Profeet(sas). De belangrijkste bewijs van het feit dat het lichaam van de profeet was betrokken bij de reis is dat

Allah(swt) het eerste vers van Surat al-Isra ‘begon met het woord Subhan, wat betekent verheven en verheerlijkt. Dit woord geeft aan dat een wonderbaarlijke gebeurtenis staat te worden .

Deze reis was een beslissende fase van de oproep van de profeet (sas) in Mekka, omdat er verschillende gevallen van mensen omarmen de islam en anderen laten het na dit incident. De israa’ en mi’raadj reis was een beloning voor het hoge morele karakter van de profeet v.z.m.h.  Volgens de meest betrouwbare overleveringen bracht de engel Jibriel , vrede zij met hem,  de “buraaq” (eenhoorn). De profeet besteeg de “buraaq” vanuit de moskee Al-haraam in Mekka vergezeld door Jibriel. Onder weg zag hij tussen de hemel en de aarde verschillende tekens van Allah s.w.t. tot hij bij de Aqsa-moskee kwam. Daar werd hij verwelkomt door de profeten; Ibrahim al-khalil, Moessa, Issa en andere profeten v.z.m.h.. Binnen de aqsa-moskee verrichte hij de salaat, waarbij hij de andere profeten voorging als imam.  Daarna werden hem drie kommen aangeboden: de ene was met melk gevuld, de tweede was gevuld met wijn en in de derde was water. Ibn mas’oed moge Allah tevreden over hem zijn zei: de profeet v.z.m.h. zei: ik hoorde toen iemand zeggen dat als hij het water koos, dan zouden hij en zijn volk verzinken. Als hij voor de wijn  koos, dan zouden hij en zijn volk naar het verkeerde pad geleid worden. En als hij voor de melk koos, dan zouden hij en zijn volk naar het rechte pad geleid worden. De profeet v.z.m.h. zei: ik heb voor de kom met melk gekozen en ik heb daaruit gedronken. Jibriel v.z.m.h. zei: “U heeft u en uw volk naar het rechte pad geleid”. Daaruit reisde de profeet v.z.m.h. samen met Jibriel naar de zevende hemel tot deSidraat al-moentaha.  Ter ere van de profeet v.z.m.h. werden de volgende verzen geopenbaard.

Allah zei: Hij had hem reeds gezien bij een andere neerdaling. Bij de sidratalmontaha.  Bij de tuin van de verblijfplaats. Toen de sidraat verhuld werd met wat hem verhulde. Zijn blik week noch dwaalde. Hij had een van de grootste tekens van zijn Heer gezien﴿

Zo ook leren wij dat het gebed een hoge status heeft bij Allah aangezien Allah dit boven de zeven hemelen verplicht heeft gesteld zonder tussenkomst van Jibriel, terwijl de andere verplichtingen op aarde verplicht werden met tussenkomst van Jibriel.

Zo dus beste geloofsgenoten, dit is een kant van het leven en wonderen van jullie Profeet, waarmee de dag van vandaag de spot wordt gedreven. Leer de Biographie van jullie Profeet, zijn manieren en gedragingen met alle mensen was een voorbeeld voor alle mensen. Onderwijs de biografie van de Profeet en geef het door aan de anders gelovigen. Zodat ze de waarheid omtrent de Profeet kennen en deze valsheden die over hem wordt verspreidt duidelijk wordt. Wij moslims hebben het niet nodig om geweld te gebruiken om iets duidelijk te maken. Geweld behoort niet tot onze religie. Wij hebben genoeg argumenten waarmee wij de onwetenden kunnen confronteren. Moge Allah ons begrip en vrome daden schenken.

—————————————————————————————————————————————–

Het onderwerp van vandaag Vrijdag 29/04/2016 gaat over: Goede Gedrag

Je hebt het misschien al (vaak) gehoord: “Ik heb geen geloof nodig om een goed mens te zijn.” Het klopt inderdaad dat mensen goede eigenschappen kunnen bezitten zonder gelovig te zijn. Maar wat verstaan we eigenlijk onder “een goed mens ” zijn? Velen hebben een erg beperkt beeld van wat goed gedrag omvat. In dit onderwerp zien we het belang van goed gedrag in de islam en beknopt wat het omvat.

Om het belang van goed gedrag aan te geven in de islam kijken we naar de volgende overleveringen van de profeet Mohammed (sas) waarin hij zei:

“Voorzeker, ik ben alleen gestuurd om de meest nobele karaktereigenschappen te vervolmaken.” 

Zonder twijfel legt de islam dus een grote nadruk op goed gedrag en het is een groot deel van de religie. Goed gedrag was de eigenschap van de profeet Mohammed (sas) en van de  rechtschapen dienaren van Allah(swt). Goed gedrag leidt naar het goede en slecht gedrag heeft slechte gevolgen.

Allah (swt) begint bij Surah Al-Qalam, een vroege Mekkaanse Surah, die neergedaald is om de status en eer van de Profeet Mohammed (sas) te verdedigen door te zeggen: “En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter.”

Dit is een voorbeeld van hoge akhlaaq. Een van de dingen waarvoor Allah (Swt) de Profeet Moh’ammad (sas) prees is dat hij goede akhlaaq had, dat hij een goed gedrag had. Dit toont ons het belang van goede akhlaaq; in verdediging van de Profeet (sas), vermeldt Allah (swt) als een van de eerste dingen zijn goede akhlaaq. Dus goede akhlaaq is voor iedereen, inclusief je ouders, je verwanten, de armen, de wezen, de gehele mensheid. Zelfs als je op reis gaat en je hebt een metgezel naast je, moet je goed tegenover hem zijn. Allah (Swt) zegt in een andere vers:

 

“En zeg tot Mijn dienaren dat zij spreken wat het beste is.” 

 

Zeg datgene wat goed is. Allah (Swt) beschrijft de Ibaad-ar-Rahman, de dienaren van Allah, als degenen die met ootmoed en nederigheid op deze aarde wandelen. Zij zijn niet arrogant. Dit is wat betreft de karaktereigenschappen van de gelovigen. Allah (Swt) haar arrogantie in al z’n vormen. Allah(swt) haat hoogmoed en trots in al z’n vormen.

De  Islam heeft het land Indonesië bereikt door middel van handelsbetrekkingen met moslims handelaren die goede gedrag hebben  en  verspreiden tegelijkertijd de  islamitische geloof.

Tijdens de oorlog tussen Turkije  en Korea in 1950,Telkens als het gebed aanbreekt ,gingen onze Broeders  de Turken in de rij staan om het gezamenlijke gebed  te verrichten waardoor de Koreanen zich afvragen wie zijn jullie waardoor de turken antwoorden wij zijn Moslims . door deze gedrag zijn vele van de Koreanen bekeert tot de Islam.

En toen de vrouw van de profeet(sas), Aisha (ra) werd gevraagd over het karakter van de profeet (sas) antwoordde zij:

“Zijn karakter was in overeenstemming met de Koran.” Dit houdt in dat zijn gedrag overeenkwam met de voorschriften die Allah (swt) geeft in de Koran. Dus als we een goed karkater wensen te ontwikkelen, behoren we de Koran en de Sunnah van de Profeet (sas)zo goed mogelijk te volgen.

Samenvattend kunnen we concluderen dat een oprechte praktiserende moslim goed gedrag moet bezitten, omdat goed gedrag onlosmakelijk verbonden is met een goede moslim, zo niet dan is zijn of haar religie niet zuiver. Dus aardig zijn voor anderen, behulpzaam, oprechtheid, eerlijkheid rechtvaardig enz, als deze positieve aspecten kunnen we allemaal plaatsen onder de paraplu van ”goed gedrag” dat naar elke medemens gericht moet zijn,

Wees altijd die persoon die deuren van goedheid opent en duren van slechtheid sluit. Moge Allah swt ons begunstigen met goed gedrag.

—————————————————————————————————————————————–

 

Het onderwerp van vandaag Vrijdag 22/04/2016 gaat over:

Het Vervolg van de laatste dag , De dag des Oordeels.

Over  de verschrikkingen van de Opstanding zegt Allah(swt) de Verhevene in de Eerbiedwaardige Koran: “En vreest de Dag waarop jullie tot Allah teruggevoerd zullen worden: dan zal iedere ziel beloond worden voor wat zij verdiend heeft, en zij zullen niet onrechtvaardig behandeld worden”.

Allah de Verhevene heeft zijn dienaren geschapen om Hem te aanbidden en Hem te gehoorzamen, zodat zij het recht zullen verkrijgen om de prachtige tuinen van het Paradijs binnen te treden en de strenge bestraffing te ontlopen.

Geachte gelovigen, het leven is verbonden met de dood en iedere ziel zal de dood ondergaan. Weet daarom dat een ieder van ons een beperkte hoeveel tijd en gunsten heeft gekregen om zijn of haar voorbereidingen te treffen. Zodra deze ten einde zijn, zijn we allemaal gedwongen onze huizen te verruilen voor de graven en het eeuwige leven in het Hiernamaals. De omstandigheden in het graf zullen afhankelijk zijn naar gelang onze daden en antwoorden: voor de één een beloning, en voor de ander een zware bestraffing. Besef daarom goed, dat wij onze beschikbare tijd zo veel mogelijk met rechtvaardige daden en oprechte berouw dienen op te vullen.

Op de Laatste Dag, zal een engel op de Bazuin blazen. De eerste keer, zal het volledige universum en alles daarin vernietigd worden. Alles zal sterven behalve Allah, en degenen die Hij uitzondert. Als de engel nogmaals op de bazuin blaast, zullen alle wezens, waaronder de mensen en de geesten , uit de dood opstaan om de Dag des Oordeels te ondergaan. Degenen die goede daden hebben verricht en gehoorzaam waren aan Allah tijdens hun aardse leven, zullen naar het Paradijs worden gestuurd, terwijl diegene die arrogant en ongelovigen waren, veroordeeld zullen worden tot de Hel. En de bazuin zal (voor de tweede keer) worden geblazen, en ziet! zij zullen zich vanuit hun graven naar hun Heer haasten. Zij zullen zeggen: “O wee ons, wie heeft ons van onze slaapplaatsen gewekt? Dit is hetgeen de Barmhartige heeft beloofd, en de boodschappers spraken de waarheid.” Het zal slechts een kreet zijn en ziet! zij zullen allen voor Ons worden gebracht. En op die Dag zal geen ziel onrecht worden aangedaan, noch zult u worden beloond, behalve overeenkomstig uw daden. Voorwaar, op die Dag zullen de bewoners van de Hemel in (een groot) werk hun geluk vinden.

En wanneer de bazuin (voor de tweede maal) wordt geblazen zal er die Dag geen verwantschap tussen hen bestaan, noch zal de een naar de ander vragen. Dan zullen zij slagen, wier schalen zwaar zijn. Doch zij, wier werken licht zijn – dit zijn degenen die hun ziel benadeelden – zullen in de hel vertoeven. Het Vuur zal hun gezicht branden en zij zullen er in verschrompelen. (Er zal gezegd worden): Werden Mijn woorden jullie niet verkondigd? Maar jullie plachten ze te verloochenen. Zij zullen antwoorden: “O, onze Heer, onze tegenspoed heeft ons overweldigd en wij waren een dwalend volk.

Over de Dag des Oordeel vermeldt Allah de Verhevene: “Wanneer de aarde door haar beving wordt geschud. En de aarde haar lasten naar buiten keert. En de mens zegt: “Wat is er met haar aan de hand?” Op die Dag zal zij haar berichten bekendmaken.”

Met andere woorden, op die dag zal de aarde in opdracht van Haar Schepper alle handelingen van de mens onthullen. Op die dag zullen ook de oren, ogen en de huiden van de mens tegen hen getuigen. Zo is geopenbaard dat: “En zij zullen tegen hun huiden zeggen: Waarom getuigen jullie tegen ons.” Zij zullen zeggen: “Allah heeft ons doen spreken, Degene Die alle dingen heeft doen spreken…” Weet dat men op die Dag om die reden zelfs van de naaste familieleden zal vluchten: “Op die Dag vlucht de mens van zijn broeder. En van zijn moeder en zijn vader. En van zijn vrouw en van zijn kinderen. Een ieder van hen zal op die Dag een bezigheid hebben die hem genoeg is.”

Wat betreft onze goede en slechts daden, deze worden opgeschreven in boeken en op de Dag des Oordeels aan ons gepresenteerd. De gelovige zal zijn boek in zijn rechterhand ontvangen. En Allah de Verhevene zegt: “Wat betreft degene die zijn boek in zijn rechterhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: “Neemt, en leest mijn boek voor. Voorwaar, ik was ervan overtuigd dat ik mijn afrekening zou tegemoetzien.” De ongelovige, de huichelaar en de volgeling van dwaling zal zijn boek in zijn linkerhand krijgen en achter zijn rug. En Allah zegt: “En wat betreft degene die zijn boek achter zijn rug wordt gegeven. Hij zal om vernietiging schreeuwen.” En Allah zal tegen hem zeggen: “Grijpt hem en bindt zijn handen om zijn nek. En doet hem in de Hel binnengaan.  Ofwel, wij moeten erop toezien dat wij na de dood behoren tot degenen die bevrijd zijn van de problemen en niet behoren tot slechte personen van deze wereld. Slechts door oprechte vroomheid en vrees voor Allah kan men gered worden van de verschikkingen in het Hiernamaals.

 Beste gelovigen, laat de dood je niet verrassen. Wees niet degene die zich slechts inzet voor de wereldse voordelen, maar gedenk Allah juist veelvuldig. Weet dat jij de aardse bezittingen zult moeten achterlaten en besef ook dat de tijd die is voorbijgegaan nooit meer zal terugkeren. Vermeerder daarom het gedenken van de dood, want het gedenken ervan verzacht de harten. Dit voorkomt dat de mens onachtzaam wordt met betrekking tot zichzelf en het Hiernamaals. Daarnaast dwingt het de ziel in het gehoorzamen van Allah de Verhevene. Zet je serieus in voor je doelen en handel verstandig, zodat je geen spijt zult krijgen. Immers, aan Allah behoren wij en voorwaar, tot Hem zullen wij terugkeren.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Het onderwerp van vandaag Vrijdag 15/04/2016 gaat over: Het Geloof in de laatste dag , De dag des Oordeels.Om te beginnen kunnen we vaststellen dat wanneer we het hebben over de dag des oordeels, we die dag verschillend kunnen benoemen. Wanneer we de Koran lezen dan zien we dat er veel benamingen worden gegeven aan deze dag.
  We lezen bijvoorbeeld over  de dag der opstanding of de  dag van  het geloof of de dag van de afrekening.
  Moslims dienen te geloven in het Laatste Uur, waarop Allah (swt) het leven op aarde zal beëindigen en de gehele schepping zal sterven. Moslims geloven verder in de Dag der Opstanding, waarop Allah (swt) de gehele mensheid wederom tot leven zal brengen en voor Hem zal brengen en hen zal vragen verantwoording af te leggen voor hun daden. De atheïsten en de afgodendienaren hebben de Laatste Dag verloochend. De joden en de christenen geloven hier niet in met het correcte en vereiste geloof, al geloven zij wel in de gebeurtenis ervan.Allah (swt) zegt in sourat At-Taghaabun vers 9:Gedenkt de Dag waarop Hij jullie zal bijeenbrengen voor de Dag van de samenkomst . Dat is de Dag van de oplichterij.Onderdeel van het geloof in de dag des oordeels is het geloof in de wederopstanding: Dit wilt zoveel zeggen als dat je gelooft dat op een moment dat alleen Allah(swt) kent iedereen opgewekt zal worden uit de doden. Dit gebeurt als er voor de tweede keer op de hoorn geblazen zal worden zoals in de koran  is genoemd. Bij de eerste keer zal elk levend schepsel sterven, bij de tweede keer zullen ze worden opgewekt, van de eerste mens tot aan de laatst geboren persoon. Dit is beschreven in de Koran in sourat Az -Zumar vers 68: En de bazuin zal worden geblazen en allen die in de hemelen en op aarde zijn, zullen bezwijmen, behalve degenen die Allah wil. Dan zal er nogmaals worden geblazen en ziet! Zij zullen staande herrijzen en wachten”.Op de Dag des Oordeels zullen er weegschalen door Allah worden opgesteld. Allah (swt) zegt in sourat Al imraan vers 30: (Gedenkt) de Dag, waarop iedere ziel zich geplaatst zal vinden tegenover het goede dat zij heeft verricht en het kwade dat zij heeft gedaan, dan zal zij wensen dat er een grote afstand ware tussen haar en het kwade.De goede daden van een persoon zullen aan de ene zijde van de weegschaal worden geplaatst en de slechte daden aan de andere kant. Het wegen van de daden zal worden gevolgd door een openbaring van hetgeen over deze persoon is genoteerd door de Engelen. Degene die een gemakkelijk afrekening zal hebben, ontvangt het overzicht in zijn rechterhand en degene die de afrekening in zijn linkerhand zal ontvangen zal in de Hel belanden.Moslims geloven dus ook in het bestaan van de Hemel en de Hel. De Hemel is klaargemaakt voor de volgelingen van Allah en zij zullen daar worden beloond met zaken, die geen oog ooit heeft waargenomen en waar geen oor ooit van heeft gehoord en wat we onszelf zelfs niet hebben kunnen indenken. Zo geweldig zal het daar zijn. Allah heeft het Paradijs in de Koran met vele prachtige beschrijvingen levendig gemaakt, maar het meest belangrijke aspect is dat het leven in het Paradijs nimmer zal eindigen. En dus ook de grote vreugde van de mensen voor wie de bestemming het Paradijs is.De Hel daarentegen is klaargemaakt voor degene die zondig waren en voor degene die niet geloofden in Allah. In de hel zullen verschillende soorten bestraffingen plaatsvinden. Allah waarschuwt Zijn dienaren in de Koran veelvuldig voor de zware bestraffing van de Hel.Het belangrijkste doel van iedere moslim dient uiteraard te zijn om het paradijs  te bereiken. Maar om deze onbeschrijfelijk prachtige plek te bereiken, dient men een prijs in dit leven te betalen. Men kan het alleen bereiken als men werkelijk gelooft in Allah en in Zijn geliefde Boodschappers. Men dient bereid te zijn om alle wereldse verleidingen op te geven voor Allah en die felbegeerde plaats in het paradijs. En dat is een constante strijd die de moslim levert.Als moslims zijnde weten wij dat Allah onze zonden niet dubbel zal aanrekenen maar de beloning voor goede daden wel vele malen verdubbeld kan worden. Ondanks dat is het de vraag wat onze situatie zal zijn op die dag. De metgezellen waren bang voor die dag en de profeten zullen zich zorgen over zichzelf maken op die dag. Als dat zo is, wat is dan onze toestand? We kunnen er nog veel langer over praten met vele koranverzen en overleveringen, maar vraag jezelf gewoon eens af; zou je met de daden die je nu verricht, of juist niet, NU voor Allah willen komen te staan? En als het antwoord nee is, denk dan aan de manier waarop je jezelf kunt verbeteren. Want het motto van de moslim dient te zijn dat hij elk gebed verricht alsof het zijn laatste is, en elke dag leeft alsof hij de volgende morgen niet zal meemaken.Moge Allah onze goede daden de laatste laten zijn.——————————————————————————————————————————– 

 

 

 • Het onderwerp van vandaag Vrijdag 08/04/2016 gaat over: Relatie tussen moslim en niet moslim in de Islam.De islam geeft een  grote aandacht aan deze onderwerp. Het wereldbeeld van een moslim is er een waarin Allah(swt) centraal staat, daarom is de relatie van moslim en niet moslim gebaseerd op solide basis en harde regels . De Islam vermeld  velen regels maar wij gaan er  zes funderingen opnoemen :        1. Het geloof in de eenheid van oorsprong van de mens in de     Islam :Alles wordt vanuit dit perspectief bekeken Wanneer men de vraag stelt wie meer waard is dan een ander, dan wordt in werkelijkheid gevraagd: wie is voor Allah(swt)  meer waard dan een andere. Het antwoord is duidelijk: voor  Allah(swt) zijn alle mensen gelijk, ongeacht taal, geloof, etniciteit, enz. Het enige wat voor Allah(swt) telt, is vroomheid en het verrichten van goede daden, en daarover kan enkel Allah(swt) zelf oordelen. De Koran legt dan ook een stevige basis voor een wereldbroederschap van alle mensen, op voet van gelijkheid, ongeacht geloof, nationaliteit, taal, ras, rijkdom of wat dan ook. De Islam benadrukt dat de mens zijn en dat alle mensen van een oorsprong zijn namelijk alle mensen hebben dezelfde vader (Adam) as en alle mensen hebben dezelfde moeder (Eva )zoals Allah (swt) in deze vers in sourat An nissa heeft vermeld : “O mensen, vreest jullie Heer die jullie uit één wezen geschapen heeft.
  1. 2.  Een Wereldbroederschap van alle mensen: De betekenis hiervan is dat alle mensen gelijk zijn en dat iedereen de broeder en zuster is vanelkeander in de mensheid : alle mensen hebben immers dezelfde voorouders. Hiermee wordt in essentie de basis gelegd voor een echte wereldbroederschap van mensen.  Moslims  spreken elkaar overigens aan met “zuster” en “broeder” – hiermee bevestigen zij niet enkel een geloofsverwantschap maar ook en vooral een volledige gelijkheid voor Allah(swt): geen mens kan zich superieur achten aan een ander. Profeet Mohamed(sas) zei:

  “O Heer! Heer van mijn leven en van alles in het universum! Ik bevestig dat alle mensen broeders zijn van elkaar.”

  Het gaat hier dus niet om een broederschap van Moslims, maar veel ruimer, over een wereldbroederschap van alle mensen die voor Allah(swt) allemaal elkaars gelijken zijn, ongeacht hun huidskleur, geloof, bezit, taal e.d.m.                                                 Ali (ra) heeft gezegd :Er zijn twee soorten mensen: Een broeder voor u in de religie, ofwel een Broeder voor u in de schepping. De islam benadrukt het principe van vrijheid. Dit wordt duidelijk gemaakt met de beroemde uitspraak van kalief Omar ibn al-Khattaab, moge Allah(swt) hem welbehagen: Hoe haalt u het in uw hoofd mensen tot slaaf te maken terwijl ze vrij geboren zijn?

  1. 3.  Kennismaking: Elkaar leren kennen: Als alle mensen behoren tot één familie, en gelijk in menselijke waarde,datmoet ze dateren. En de mens als Ibn Khaldun zei , “civiele aard” of “social door de natuur.” De Koran geeft de reden aan voor deze door Allah(swt) ingestelde diversiteit:
   “O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennenHiermee wordt aangegeven dat Allah(swt) de diversiteit geschapen heeft opdat mensen elkaar zouden leren kennen, niet om elkaar te bestrijden of te pogen elkaar te overheersen. Dit vers houdt de opdracht in, het anders-zijn van anderen te aanvaarden, en met hen een dialoog aan te gaan, op voet van gelijkheid.

  4.Wederzijds respect: Als het wederzijds begrip tussen de mensen, en de communicatie tussen hen brug, zij moet respect zijn voor elkaar. De Koran vestigt hiermee meteen ook het individuele gedrag als bron voor een geslaagd leven .Het maakt daarbij niet uit tot welke ras of volk men behoort, of men rijk of arm is, man of vrouw, blank of zwart, het maakt zelfs niet uit tot welk geloof men behoort, vermits eenieder die in God gelooft.

  5.Gerechtigheid:Deze basis is noodzakelijke voor wederzijdse respect . De mensen moeten elkaar respecteren die noodzakelijk waren om zich jegens elkaar in rechtvaardigheid en welwillendheid, vriendelijkheid en tederheid om naast elkaar te leven .

  1. Rechtvaardigheid :tegenover alle medemensen wordt in verschillende verzen beklemtoond zoals dat is vermeld in sourat al maida vers42:” als jij oordeelt, oordeel dan tussen hen met rechtvaardigheid. Allah houdt van de rechtvaardigen.”Rechtvaardigheid is één van de fundamenten waarop het bestaan van het universum rust, en het is een aanleiding voor het goede ten aanzien van de dienaren. Daarom heeft de Islaam dit sterk aanbevolen en het als basis gesteld voor het regeren .Deze waren de 6 fundamenten, In feite zijn alle  fundamenten nodig, dat versterkt de  gemeenschappelijke basis voor toenadering en samenwerking en communicatie tussen de moslims en niet -moslims.

   

  .————————————————————————————————————-

   

 •        Het onderwerp van vandaag Vrijdag 01/04/2016 gaat over: Het vervolg van  de omgang van de moslim met zijn ouders.Allah (swt) zegt in sourat Al isra vers 23/24:  “En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit “foei” tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord.
  En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: “O, mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was”.
   

  Beste ,Broeders en zusters, Allah (swt) geeft ons in dit vers aanwijzingen hoe wij onze ouders moeten behandelen, vooral wanneer zij oud zijn en ons nodig hebben. Allah (swt)  zegt ons dat we vriendelijk tegen hen moeten praten en voor hen genade moeten vragen. Hij leert ons zelfs een belangrijke les door de woorden te noemen voor ons gebed. Het gebed gaat als volgt: “O, mijn Heer schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was”.Onze ouders, belangrijke mensen in ons leven die vele rechten op ons hebben. Onze ouders verdienen een goede behandeling en dit is wat Allah (swt) ons voordraagt. Het gehoorzamen van onze ouders wordt in de Koran genoemd na het alleen aanbidden van Allah en dit toont ons hoe belangrijk het is om goed te zijn voor onze ouders. Het moet dus duidelijk zijn dat de ouders een hoge positie hebben en daarom dienen zij dus op de beste wijze behandeld te worden. Het is dan ook verwerpelijk om enige vorm van irritatie te tonen tegenover de ouders wanneer zij de ouderdom hebben bereikt.Walaahi, Als wij 1000keer bidden, alle dagen vasten, shahada zeggen tot we bij neer vallen, 100 keer op bedevaart gaan en Onze ouders niet gehoorzamen dan gaan we het Paradijs NIET betreden!!!Jouw moeder die jouw 9 maanden heeft gedragen en zij die jouw borstvoeding gaf en voor jouw opstond in de midden van de nacht alleen omdat jij schreeuwde, jouw moeder die jouw beschermde alsof jij alles van haar was. En wanneer je klein toen je stikte dan was het alsof het einde van de wereld was, jouw moeder deed alles om jouw te beschermen .En wat doe je als je groot ben geworden? als je moeder iets tegen je zegt, dan zeg je OEFF of je zwaait met je hand tegen haar, is dit de dank voor haar? .Het is ook overgeleverd van Abdullah ibn ‘Amar (ra) dat hij zei: “Een man kwam naar de Boodschapper van Allah (sas) en vroeg zijn toestemming voor de Jihad, waarop de Profeet(sas) zei: ‘Leven jou ouders?’ De man zei: ‘Ja.’ Waarop de Profeet (sas) zei: ‘Dan is jou Jihad bij hen.” Dwz  bij je ouders .Het is dus duidelijk hoe belangrijk ouders zijn en welke rechten hen toekomen. Wanneer de moslim deze zaken naleeft, zal hij merken dat zijn leven gezegend wordt. Het brengt ook liefde en vriendschap met zich mee en zorgt ervoor dat het gezin wordt vervuld met genegenheid. Dit wat betreft het wereldse. En in het Hiernamaals is het gehoorzamen van de ouders een reden om het Paradijs te betreden.Aboe Hoerayrah zegt dat de Profeet (sas) heeft gezegd: “Hij is gedoemd, hij is gedoemd, hij is gedoemd.” Er werd gezegd: “Wie, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: “De persoon wiens ouders of een van hen de ouderdom bereikt in zijn aanwezigheid maar niet het Paradijs betreedt (door goed voor ze te zorgen).”Uit voorgaande overleveringen leren wij dat het goed zijn voor de ouders behoort tot de meest geliefde daden bij Allah, en dat onze ouders het meeste recht hebben op ons goed gezelschap; de moeder in het specifiek.Beste Geloofsgenoten, we leven in een tijd waarin deze vrome eigenschap bijna uitstervende is. Het rustig zitten en kletsen met de ouders zit er haast niet meer in. De kinderen die thuis wonen, verschuilen zich in hun kamers achter hun elektronica.
  De uitwonenden komen eens in de zoveel tijd langs, regelmatig bellen om te vragen hoe het gaat en/of ze wat nodig hebben is te veel van het goede. En wanneer we al met de ouders zitten, zijn we merendeels met iets anders bezig.
  Iedereen is druk met het onderhouden van zijn sociale contacten via de whatsapp, facebook, twitter en noem het maar op. Maar de mensen die het meest recht hebben op ons goed gezelschap…., daar komen we niet aan toe.Als laatst is het eren van de ouders een reden dat ook jouw kinderen jou zullen eren. Want wie goed doet, goed ontmoet.En Allah (swt) weet het Beste.——————————————————————————————————————————— Vrijdag 25/03/2016

Dinsdag 22/03/2016 is de wereld opgeschrikt door een aantal aanslagen in de luchthaven van Brussel en in Metrostel in het station Maalbeek , dat bedoeld is om dood en verderf te zaaien. Personen die verbonden zijn aan de terreurorganisatie IS hebben een groot aantal mensen van het leven beroofd. Mensen die niets hebben misdaan en die vredig met elkaar in een multiculturele samenleving leven. Een samenleving gekenmerkt door verschillende huidskleuren, culturele achtergronden en talen is opgeschrikt door de wandaden van een groep haatzaaiers. Deze groep is niet alleen de vijand van niet-moslims maar ten zeerste ook van moslims, want ook zij ondervinden de gevolgen van zulke wandaden.

Deze aanslagen, die niet anders bedoeld zijn dan om de samenleving te ontwrichten, kunnen in geen enkel opzicht in verband worden gebracht met de Islam! De islam staat terrorisme niet toe en toont geen enkele vorm van tolerantie jegens terrorisme. Zelfs in de letterlijke betekenis van het woord ‘islam’ vinden we verwijzingen naar vrede dat in sourat AlforQaan vers 64 staat: En de dienaren van de Barmhartige zijn zij die met nederigheid op aarde wandelen, en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Vrede!”. De Islam keurt dit soort gedrag ten strengste af. Een gedrag wat in strijd is met alle religieuze en morele waarden. De inspiratie voor dit soort aanslagen ontspringt uit een verdorven ideologie die niets anders voortbrengt dan geweld en haat. Een ideologie die de werkelijke Boodschap van de Islam probeert te vervormen en in een kwaad daglicht te stellen. Een ideologie die nooit en te nimmer valt te rijmen met de genadige Boodschap van de Islam.

Vzw Moskee Hassaan Ibn Thabit te Genk keurt uitdrukkelijk deze verschrikkelijke wandaden af die van tijd tot tijd de kop opsteken. Wij verwerpen iedere vorm van terrorisme en geweld ongeacht de plegers daarvan. terrorisme kent geen geloof! terrorisme is de vijand van het geloof! We spreken onze afschuw uit over dit soort aanslagen, zoals we dat altijd doen en zullen blijven doen. Ook moeten wij niet toegeven aan dit soort figuren die het mooie beeld van de Islam willen veranderen in een donker beeld, getekend door bloedvergieten en angstzaaierij! Deze aanslagen tonen andermaal aan dat wij, moslims en niet-moslims, voor een grote uitdaging staan. Binnen onze samenleving bevinden zich kennelijk mensen die onze veiligheid bedreigen en angst, verderf en verdeeldheid willen zaaien. Op de moslims rust de religieuze en morele plicht om actief op te treden tegen dit soort excessen en niet aan de zijlijn te blijven toekijken. Naïeve moslimjongeren die ontvankelijk zijn voor dit soort extreme gedachten of hiermee sympathiseren, moeten door de gemeenschap hierop worden aangesproken. Bij aanhoudend wangedrag moet speciale hulp worden ingeschakeld. Personen waarvan de ouders, familie en vrienden sterk het vermoeden hebben dat ze iets aan het beramen zijn wat de veiligheid van ons land bedreigt, verdienen geen genade en zachtzinnigheid. Ze moeten per direct worden aangegeven om dit soort verschrikkingen en gruwelijkheden te voorkomen. De veiligheid van het land is een algemeen goed dat door ons allemaal gekoesterd moet worden.

Ook moeten we onszelf en onze kinderen leren dat onderlinge conflicten en meningsverschillen op een beschaafde en constructieve manier moeten worden uitgesproken. Verstandige mensen kiezen voor de weg van dialoog en discussie, en niet voor geweld. Geweld zaait angst en verwarring tussen de mensen en zet verhoudingen op scherp. Hierdoor sluipen verzwakking en verlamming de samenleving binnen en in plaats van ons tegen de echte vijand  te verzetten, gaan we op elkaar afgeven en elkaar afvallen. Het is belangrijk dat we ons focussen op het gemeenschappelijke doel en al onze krachten en vermogens daarop richten. We moeten de mensen die onze samenleving haten en bereid zijn om hun haat met geweld bot te vieren met alle mogelijke middelen stoppen. Wie van hun nog ontvankelijk is voor behandeling, krijgt behandeling. Wie ver heen is, kan niet op clementie rekenen. En ook moslims moeten hierin een rol spelen, wat ons betreft zelfs een voortrekkersrol.

Tot slot willen wij tegen overheidsinstanties zoals politie, gemeenten, politici en inlichtingendiensten zeggen dat een ongenuanceerde aanpak en hard optreden tegen alle moslims in de strijd tegen extremisme geen soelaas biedt, maar juist terroristen in de kaart speelt. Moslims moeten niet het gevoel krijgen dat ze allemaal verdacht zijn en dat er op onheuse wijze inbreuk wordt gemaakt op hun rechten en privacy. Zij moeten juist het gevoel krijgen dat ze onderdeel van de samenleving zijn en als een bondgenoot worden behandeld in de strijd tegen terrorisme. Wij vragen van onze overheid om op een verstandige en rechtvaardige manier op te treden bij dergelijke gebeurtenissen. Het staat vast dat de plegers van dit soort wandaden direct moeten worden tegengehouden om nog erger te voorkomen. Het kwaad moet bij de wortels worden aangepakt, ongeacht geloof, nationaliteit, kleur of geslacht. Hierbij is het van belang om opzoek te gaan naar de bron van dit soort wandaden en wat deze terroristen hiertoe beweegt. Wij  roepen, in naam van alle moslimburgers, op tot eenheid en tot eensgezindheid om een front te vormen tegen geweld en terrorisme, en het herbevestigt “zijn verbondenheid met de democratische waarden”. Moge Hij de Almachtige ons beschermen tegen al het kwaad, zowel het geziene als het ongeziene!

———————————————————————————————————————————

 • Het onderwerp van vandaag Vrijdag 18/03/2016 gaat over: De omgang van de moslim met zijn ouders.De Islam zet de mens aan tot een voortreffelijke gedragscode. We zien vandaag de dag dat het eenieder lukt om zich sociaal op te stellen tegenover zijn vrienden en collega’s, maar helaas toont men dit niet tegenover diegenen daar het meest recht op hebben, namelijk de ouders.De Islam is een religie die speciale aandacht schenkt aan de familie en in het bijzonder het gezin. Het is de Islam die aanmoedigt tot het liefhebben en respecteren van de gezinsleden en vooral de ouders. Zij vormen namelijk de basis van het gezin en zijn de opvoeders van de kinderen. De ouders zijn de personen die de gemeenschap maken en onderwijzen. Het eren en respecteren van de ouders is één van de beste daden en tevens één van de meest geliefde bij Allah. De moslim wordt opgedragen om goed te zijn voor de ouders en daarmee is hij Allah gehoorzaam. Dit betekent dat de moslim zijn Heer behaagt door zijn ouders goed te behandelen. Allah zegt namelijk in sourat al isra vers 23,24: “En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als één van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit ‘oef/foei’ tegen hen en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol en zeg: “O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was.” De reden waarom het van groot belang is dat de ouders goed worden behandeld, is omdat zij een zware last en verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen, en in het bijzonder de moeder. De lasten die zij met zich meedraagt zijn zo groot en zwaar. Het is daarom erg belangrijk dat de moslim dankbaarheid, vriendelijkheid, zorgzaamheid en een goed gezelschap is verschuldigd aan zijn moeder. Zij heeft wat dit betreft voorrang op de vader. Zij is degene die haar kind heeft gedragen met de pijn en moeite die daarbij komen kijken, en vervolgens brengt zij het kind ter wereld en zoogt ze hem. Al deze zaken vinden wij terug in de Koran. Allah zegt (interpretatie van de betekenis)in sourat loQmaan vers 14: “En Wij bevolen de mens (goedheid)jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde twee jaren. Wees daarom Mij dankbaar en jouw ouders. Tot Mij is de terugkeer.”       In de biografie van de Profeet (sas) lezen wij hoe hij ons leert welke belangrijke positie de moeder inneemt.“Eens kwam er een man naar de Profeet (sas)en vroeg: “O Boodschapper van Allah! Wie heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap?” Hij (sas)antwoordde: “Je moeder!” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je moeder!” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je moeder!” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je vader!” Hieruit valt dus op te maken dat de moeder driemaal zoveel recht heeft op de vriendelijkheid van haar kind en diens goede gezelschap, dan de vader. Het is dus duidelijk hoe belangrijk ouders zijn en welke rechten hen toekomen. Wanneer de moslim deze zaken naleeft, zal hij merken dat zijn leven gezegend wordt. Het brengt ook liefde en vriendschap met zich mee en zorgt ervoor dat het gezin wordt vervuld met genegenheid. Dit wat betreft het wereldse. En in het Hiernamaals is het gehoorzamen van de ouders een reden om het Paradijs te betreden. Hoewel echtscheiding door God is, toegestaan is blijft het een zaak die door Allah(swt) verafschuwt wordt. Helaas is het zo dat wanneer men scheidt, dit vaak met ruzies gebeurt en partners vol met wraak jegens elkaar achterblijven.
  Deze haatgevoelens en wraak vertalen zich te vaak in een strijd om de kinderen. Vaders of moeders ontzeggen elkaar in deze het recht om een goede relatie met het eigen kind op te bouwen.Bij een echtscheiding heeft de vrouw recht op voedsel, kleding en huisvesting betaald door de ex-man zolang zij voor de kinderen blijft zorgen na de echtscheiding en zolang zij niet hertrouwt.In een overgeleverd door Ahmed, in de hadith verzameling Abu Dawood :
  Een vrouw zei: “Profeet van Allah, mijn baarmoeder is als een vaartuig geweest voor mijn zoon, mijn borsten waren zijn waterkruik en mijn schoot heeft hem bescherming geboden; en nu ben ik gescheiden en zijn vader wilt hem van mij wegnemen. De profeet vzmh zei: “Je hebt meer recht op hem zolang je niet hertrouwt”. De duur van de voogdijschap is tot de leeftijd van onafhangkelijkheid, dwz tot de tijd dat het kind zelfstandig wordt wat betekent dat hij alleen kan eten en drinken en zelf kan toiletteren en douchen enz. Als de limiet van voogdij voorbij wordt, komt er ook een einde aan de voogdijschap, en dat is voor een jongen van 7jaar tot 9jaar en voor een meisje is dat 9jaar tot 11jaar .Beste Geloofsgenoten, Is de tijd niet aangebroken voor onze broeders en zusters die de ouders verdriet aandoen met hun gedrag of nauwelijks contact met ze hebben om berouw bij Allah te tonen en een koerswijziging in te stellen? Hoe hard kunnen de harten zijn! Weet dat de ouders er niet voor altijd zullen zijn! Hoe mooi is de gedachte dat onze ouders deze wereld verlaten, wetend dat zij tevreden over ons waren. Hopend dat wij daarmee Allah’s tevredenheid verkrijgen.Als laatst is het eren van de ouders een reden dat ook jouw zullen eren .Want wie goed doet ,goed ontmoet. Moge Allah(swt) onze ouders genadig te zijn en ons samen te brengen in het Paradijs .——————————————————————————————————————————— 
 • Het onderwerp van vandaag Vrijdag 11/03/2016  gaat over: De mens die door Allah(swt) is geschapen.We beginnen met het volgende waarin Allah(swt) het volgende zegt in sourat al insaan vers 1: “Voorzeker, er is voor de mens een periode geweest waarin hij in niets gedenkwaardig was. Allah(swt) heeft op vele manier over de mens gesproken in de koran. Het is deze mens waarvan we weten dat hij helemaal niets was en als een druppel in de baarmoeder is geweest. Dan groeit hij, zoals weten op en wordt geboren. Er is een periode dat hij een baby is, dan een kind, dan een jongere, dan een wat oudere, dan een echte oudere en dan is de onvermijdelijke terugkeer tot Allah(swt). Maar voordat Allah(swt) de mensen had geschapen had Allah(swt) de zielen van de mensen geschapen. Hij(swt) had deze zielen verzameld en het volgende gevraagd in sourat ala3raaf vers 172: “En gedenkt toen jouw Heer het nageslacht van de Kinderen van Adam uit hun lendenen nam en hen deed getuigen over zichzelf en Hij zei: “Ben Ik niet jullie Heer?” Zij zeiden: “Jazeker, dat getuigen wij.”Allah (swt) heeft ons dus voordat wij geschapen waren al gevraagd om te getuigen van Zijn Heerschappij en dat hebben we ook gedaan. We hebben allemaal gezegd dat Hij onze Heer is en daarmee ook getuigd dat Hij eigenlijk de Enige is die we zullen aanbidden en gehoorzamen. We hebben als het ware een verbond gesloten met Allah(swt) op dat moment.Beste Geloofsgenoten, denk eraan hoe je moeder je in haar baarmoeder heeft gedragen en hoe Allah(swt) je daarin heeft beschermd tegen van alles en nog wat. Een zeer veilige plek waarin je onbezorgd bent gevormd tot een volwaardige baby die zelfstandig kan ademen en waarvan alle organen perfect functioneren met de Wil van Allah(swt). De profeet (sas) heeft het volgende gezegd: “Elke nieuwgeborene wordt geboren volgens de zuivere natuurlijke menselijke aanleg, de fitra.” Wat is dit voor iets, deze fitra? Het is datgene waarvan onze zielen hebben getuigd dat Allah(swt) onze Heer is, het is het verbond dat we hebben afgesloten met Allah(swt). Allah swt heeft de mens begunstigd met verschillende zintuigen namelijk het gezichtsvermogen, gehoor, reukzin, tastzin en smaakzin. Deze zintuigen heeft men gekregen om te kunnen gebruiken op hun zoektocht naar de waarheid en de naar de doel van hun schepping en bestaan. Een ieder die eerlijk en open op zoek is naar de waarheid zal deze leren kennen en zeker herkennen wanneer deze gepresenteerd wordt. Onder de Sunnahs voor het verwelkomen van de pasgeborene, hebben de geleerden genoemd dat de Adhaan in het rechteroor van de baby gereciteerd moet worden, zoals de profeet Mohammed (sas) bij zijn kleinzoon al-H’oesayn deed, zoals is overgeleverd door Aboe Raafi’, die zei: “Ik zag de profeet de Adzaan voor het gebed in het oor van al-H’oesayn ibn ‘Aliy zeggen toen zijn moeder Faatimah hem de geboorte gaf.” zodat het eerste wat hij in deze wereld hoort, de woorden van Tawheed  , wat een groot en gezegend effect op het kind zal hebben. De pasgeborene mag op de dag van zijn geboorte genoemd worden. De naam dient een goed en prijzenswaardige betekenis te dragen zoals de boodschapper (sas) zei: “Op de Dag der Opstanding, zullen jullie bij jullie namen en de namen van jullie vaderen geroepen worden, dus maak jullie namen goed.” Het wordt aanbevolen om iemand een dienaar van Allah te noemen (‘Abdoellaah) of een dienaar van één van de andere Namen van Allah (b.v. ‘Abdoer-Rah’maan). Daarnaast wordt het aanbevolen om het kind naar een profeet te noemen vanwege de H’adieth: “Noem jullie zelf bij de namen van de profeten.” Vervolgens  heeft De profeet Mohammed (sas) gezegd: : ‘Beveel jullie kinderen om te bidden op de leeftijd van 7 jaar. Straf ze op de leeftijd van 10 jaar als ze het gebed verwaarlozen en houdt hen gescheiden in bed.”Deze mens die geschapen is uit niets, zal op zijn veertigste de leeftijd bereiken waarin hij volgroeid is, qua verstand en begrip. Het is deze leeftijd die de mens dwingt om te hebben bereikt wat hij bereikt zou moeten hebben. Op deze leeftijd plukt men de vruchten van alles wat hij daarvoor heeft gedaan. Heeft iemand geïnvesteerd in zichzelf of niet? Allah(swt) zegt hierover in sourat al a7qaaf vers 15: “Zijn dragen en de tijd tot zijn spenen duurt dertig maanden, zodat wanneer hij de volwassenheid bereikt en hij de leeftijd van veertig jaar bereikt. En wie, nadat het grijze haar is gekomen, nog steeds niet tot Allah(swt) is teruggekeerd of voor zijn toekomst heeft gewerkt, moet weten dat hij door de wereld is misleid. Vele generaties van toen zijn nu tot oude mensen verworden van bijvoorbeeld 70 of 80 jaar. Hoe is hun gesteldheid nu? Voor de meeste geld dat hun gezondheid erg achteruit is gegaan, hun ogen zijn slecht geworden, hun gehoor is niet meer wat het is geweest, pijn in de rug en ga zo maar door. De Geleerden zeggen: “wie niet terugkeert naar allah voor zijn veertigste moet weten dat hij door de wereld is misleid”. Sufyan Thouri zegt: Als iemand 60 jaar is geworden, kan men zijn lijkwade kopen en in de kast leggen, want het duurt niet lang meer.”Tot slot het volgende: wat is de zoetheid van het einde, wat is de kroon van het leven die men op zijn hoofd zet? Dat zijn de goede daden die men gedaan heeft en waarmee men ook sterft.Beste broeders en Zusters, houdt jullie vast aan de religie van Allah(swt) en laten we ons gezond verstand gebruiken op de manier die Allah(swt) van ons verlangt. Moge Allah (swt) ons de wijsheid, verstand en de daden schenken die we nodig hebben om het paradijs te kunnen betreden.———————————————————————————————————————————
 • Het onderwerp van vandaag Vrijdag 26/02/2016 gaat over: Haast je naar goede daden.Goede daden zijn alle daden die een mens dichter bij Allah (swt) brengen. De profeet (sas) heeft ons geleerd om op een vrijwillige manier en zonder dwang goede daden te verrichten. De mens moet goede daden verrichten voordat hij hindernissen tegenkomt die hem verhinderen om het goede te doen. Grote armoede, rijkdom, ziekte en ouderdom zijn zaken die de mens bezighouden en die een obstakel kunnen vormen bij het verrichten van vele goede daden. Het is dus belangrijk dat een gelovige haast maakt om goede daden te verrichten. Allah (swt) zegt hierover in de koran in soerah Al- Imraan vers 133 het volgende: En haast jullie naar Vergiffenis van jullie heer, en naar een Paradijs ter breedte van de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de godsvruchtigen. Tegenwoordig zien wij dat mensen zich haasten tot wereldse zaken en materialisme, maar zich onvoldoende bezighouden met zaken die om het hiernamaalse leven gaan. Een gelovige dient een goede balans te vinden tussen beiden. Het verrichten van goede daden betekent dat een moslim goed dient te zijn voor zichzelf, goed moet zijn voor zijn medemensen en dat hij zich moet houden aan de principes van Allah swt. Dit allemaal moet hij doen voordat het te laat is. Allah swt zegt hierover  in soerah Al-Moe’minoen verzen 99 en 100 het volgende: “Totdat, wanneer de dood tot één van hen komt, hij zal zeggen: ,,O mijn Heer, laat mij terugkeren. Hopelijk kan ik goede werken verrichten voor wat ik nagelaten heb.” Zeker niet! Voorwaar, dit zijn slechts woorden die hij spreekt.”Allah (swt) zegt slechts wees en het is! Dus met andere woorden als Allah (swt)wil dat je dood gaat dan kan je niet meer terug. Je kan niet meer terug om het gebed
  te verrichten en alle andere gebeden die je niet hebt verricht in te halen. Je kan niet meer terug om jouw ouders goed te behandelen. Je kan niet meer terug om je totaal over te geven aan de wil van Allah(swt).
  In de hoop daarmee jouw landgoedje in het paradijs te krijgen. Voor iedere daad die je hebt verricht, word je voor beloond of gestraft. Zou je dan niet liever goede daden hebben dan slechte?Mijn geliefde broeders en zusters, Deze hadith staat vermeld in Tirmidhi en is overgeleverd door Abu Sufian (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem): “De beste onder de mensen is degene met een lang leven terwijl zijn daden goed zijn.” Goed nieuws voor degene die goede daden willen verrichten want  Rajab staat voor de deur! . De maand Rajab behoort tot de heilige maanden   Vraag zoveel mogelijk als je kunt, vergiffenis en berouw aan Allah (swt) , want Zijn Genade druppelen zo uit de hemel zoals een zachte regen.  Vraag zoveel mogelijk als je kunt, vergiffenis en berouw aan Allah ,herhaal zoveel mogelijk  smeekbeden ,                                                                             Reciteer de Koran, hoe meer, hoe meer beloning je krijgt,  Probeer zoveel mogelijk te vasten tijdens de maand Rajab, Ja mensen, wacht niet tot het te laat is en je de dood in de ogen kijkt. Zo kennen wij ook de geschiedenis. Doe je daden dus nu je nog gezond bent en heb godsvrees, heb taqwa, voordat het te laat is!Sjaddaad ibn Aws  heeft overgeleverd dat de heilige Profeet (sas) gezegd heeft: “Een wijs mens is iemand die zichzelf kritisch bekijkt en zich onthoudt van wat schadelijk is en die werkt aan datgene waarmee hij na zijn dood geconfronteerd wordt. Een dom mens is iemand die zijn dierlijke lusten de vrije loop laat en Allah (swt) om de vervulling van zijn ijdele verlangens vraagt.” (Tirmidhi)Abu Dharr (ra) leverde deze woorden over van de Profeet (sas). “Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad een slechte daad opvolgen, zodat deze haar (de slechte daad) uitwist en ga met de mensen om op een goede wijze.” Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. ——————————————————————————————————————————– VRIJDAG 19/02/2016

Het onderwerp van vandaag Vrijdag 19/02/2016 gaat over: Onrechtvaardigheid en meineed.

Beste broeders en Zusters,
We weten en zijn er van overtuigd dat onrecht de reden is van al het kwaad. Het is de reden van alle wreedheden en alle ellende en ook alle bestraffingen die de mensheid heeft gekend.
En onrecht is één van de grote zonde. Onrecht is een duisternis zoals de Profeet (sas) heeft gezegd: Onrecht is duisternis op de dag des oordeels.
Met andere woorden, onrecht is een reden om in de duisternis terecht te komen in het hiernamaals. En we weten wat er bedoeld wordt met de duisternis.
En Allah (swt) heeft gezegd: (En denk niet (O Moehammad) dat Allah achteloos is tegenover wat de onrechtplegers doen. Voorwaar, Hij geeft hun uitstel tot de Dag waarop de ogen verstard openstaan.)
En zoals gezegd is onrecht de reden voor de bestraffing van voorgaande volkeren: (En dat zijn de steden die Wij vernietigd hebben toen zij onrechtvaardig waren; en Wij hebben voor hun vernietiging een tijdstip bepaald.)
O dienaren van Allaah, wees geen onrechtpleger, en geeft een ieder waar hij of zij recht op heeft.
Want onrecht is de veroorzaker van het kwaad en onheil van de voorgaande volkeren, maar ook binnen onze gemeenschappen en zelfs onze families en gezinnen.
En helaas zien we veel onrecht over de hele wereld. Net zoals de Profeet (sas) ons heeft verteld 14 eeuwen geleden. Dat onrecht wijdverspreid zal zijn aan het einde der tijden. Als één van de kleine tekenen van de dag des oordeels.
Onrecht in de vorm van onderdrukking binnen het gezin.
Onrecht in de vorm van ouders die hun kinderen verwaarlozen.
Onrecht in de vorm van mensen die andermans eigendommen vernielen of stelen.
Onrecht in de vorm van werkgevers die hun werknemers hun rechten niet geven en andersom.
Onrecht in de vorm van mensen die zichzelf verwaarlozen door geen kennis op te doen.
Onrecht in de vorm van mensen die elkaar bedriegen en voorliegen. Enz …
Vrees voor onrecht, en behoed jezelf voor het plegen van onrecht, richting jezelf en je gezin en je omgeving en je samenleving.
En weet dat Allaah weet wat je doet, en Allaah de Onthuller van wat jullie denken te kunnen verbergen.
Op de dag des oordeels zal niets meer verborgen zijn. Alles zal bekend gemaakt worden. En Allaah zal de onrechtplegers hun verdiende straf geven.
Andere vormen van onrecht:
Het onrechtmatig zweren bij Allaah om iets te bemachtigen wat niet van jou is.  zwijgen wanneer je recht moet spreken is onrecht, spreken wanneer je moet zwijgen is onrecht.
En weet beste broeder en zuster … dat degene wie je onrecht aandoet een wapen heeft waar je je niet tegen kunt wapenen. Weet dat degene die je onrecht aandoet een machtig schild heeft.
Weet dat zijn smeekbede richting Allaah, onherroepelijk verhoord zal worden.
De Profeet (sas) heeft gezegd: (Behoed je van de smeekbede van degene die onrecht is aangedaan, ook al is hij ongelovig, want er zit geen barrière tussen).
En deze overlevering bewijst dat de smeekbede van degene die onrecht is aangedaan, ook al is hij ongelovig, verhoord al worden als hij zich er toe wendt. Als hij onderdrukt wordt en onrechtmatig is behandeld en zich dan wendt tot het verrichten van een smeekbede. Dan zal Allaah zijn smeekbede verhoren.
En de Profeet (sas) heeft ook gezegd: (Behoed je van de smeekbede van degene die onrecht is aangedaan, want deze stijgt snel naar boven als een vonk).
Dit geeft het belang aan en het gewicht en de beladenheid van de situatie weer. De smeekbede zal snel en zonder barriere verhoord worden.
Behoed jezelf, bescherm jezelf, vrees voor het plegen van onrecht en meineed en voor degene die je onrecht aandoet. En dit doe je door je afzijdig te houden van elke vorm van onrecht. En zodoende hoef je niet te vrezen voor…
Moge Allaah ons allen behoeden voor onrecht en ons leiding geven om niet tot de onrechtplegers te behoren.

 

—————————————————————————————————————————————–

 

 • VRIJDAG 12/02/2016

Beste Broeders en Zusters, Het onderwerp van vandaag Vrijdag 12/02/2016 gaat over Nederigheid.

Allah (swt) zegt in sourat alfurqan vers 25 : En de dienaren van de Erbarmer zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan.
En als onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Salaam!”

Allah (swt) geeft in een stukje aan het einde van Surah al-Furqan, de beschrijving van hen die de slaven van Allah (swt) zijn.  Hij dan mensen de slaven van Allah noemen,  Maar Hij noemt ze de slaven van ar-Rahmaan, alsof Hij daarmee suggereert dat de relatie van die mensen met Hem er een is die steunt op Zijn oneindige en onvoorstelbare liefde en genade . Dit betekent dus dat deze mensen bijzonder zijn. Dit betekent gematigdheid en nederigheid, de deugd van tawadu is het tegengestelde van arrogantie, trots en hoogmoed. We kunnen dit verstaan als het menselijk bewustzijn van zijn ware positie tegenover Allah(swt) en zich zowel tegenover Allah(swt) als de andere mensen te gedragen in overeenstemming met die positie

Allah zegt in sourat alfurqan vers 60: En als er tot hun gezegd wordt: “Kniel voor de Erbarmer,” zeggen zij: “Wie is de Erbarmer, zouden wij knielen voor wat jij ons beveelt?” En het doet hun afkeer toenemen. Dwz  Wanneer men tot hen zegt: “Buigt jullie eerbiedig neer voor de Erbarmer” dan zeggen zij: “Wat is dat, de Erbarmer? Zullen wij ons eerbiedig voor iets neerbuigen, alleen maar omdat jij het ons beveelt?” En het vermeerdert slechts hun afkerigheid.”  Zoals bv de  Farao bleef ondanks de tekenen van zijn Heer, hoogmoedig en arrogant. Hij weigerde te geloven in Moessa (as) als boodschapper van Allah, sterker nog, de Farao beschouwde zichzelf als God. En het resultaat Firaun en zijn volgelingen bereikte hun verdrinking.

Het neerkijken op mensen betekent dat je de arme en simpele mensen  hooghartig benadert, terwijl je gelooft dat je een hogere positie inneemt, zodat je hen niet eens groet, naar hen glimlacht of zelfs met hen spreekt.  De Profeet (S.A.W) zei: ”Degene die nederig is voor Allah, die zal Allah verheffen.”  En hoe arroganter een persoon is, des te minder zal Allah hem verheffen en des te minder zullen de mensen van hem houden. Wil je door Allah SWT verheven worden? Dan moet je nederig zijn! De Profeet (S.A.W) Zei:” Degene die een graad voor Allah vernedert, die zal Allah SWT met een graad verheffen, totdat hij de hoogste rang bereikt, en degene die arrogant is jegens Allah SWT, dit zal Allah SWT een graad verlagen totdat hij de laagste rang bereikt. Vraag jezelf eens af welke van de twee jij bent en in welke rang je zit. Wat het antwoord ook moge zijn, ben je het er niet mee eens dat we allemaal nederiger moeten zijn? De Profeet (S.A.W) Zei: ”Allah SWT heeft mij ingegeven om nederig te zijn, zodat niemand prijzenswaardiger dan de ander zou zijn en dat niemand minderwaardig aan de ander is.” Als je arrogant bent en jezelf superieur gedraagt t.o.v. de schepping van Allah en je hiermee niet tevreden bent en deze houding wilt veranderen, dan zul je nederig moeten zijn.

Het was het zondigen waardoor Qaroon  bestraft werd  door hoogmoed en arrogantie . Allah zegt over hem in sourat ALQASAS vers 81: Wij spleten den grond, om hem en zijn paleis te verzwelgen, en zijne knechten konden hem niet redden en hij werd van de straf niet verlost.

Beste Geloofsgenoten , Degenen die zich hoger voelen dan anderen, die degenen waarnemen als gevolg van hun prestaties; zullen lijden. Want inderdaad Allah (de Alziende) waardeert niet het werk van de opschepperige. Het maakt niet uit hoe volleerd een persoon kan zijn, ze zullen nooit in staat zijn om de hoogte van de bergen te bereiken noch de aarde uit elkaar te schuren. Allah zegt in sourat AL ISRA vers 37:

“En wandel niet hoogmoedig op aarde rond want gij kunt de aarde niet doen splijten, noch kunt gij de bergen in hoogte evenaren.” Het helpt ons degelijk om altijd service te bieden voor anderen, in plaats van degenen te zijn die gediend worden. Het laat namelijk het niveau van superioriteit in onszelf dalen. We moeten beginnen met het uitoefenen van onze religie, en niet mensen kleineren of opscheppen over onze goede daden. Wij zouden juist moeten bidden voor anderen. Net zoals Allah (de Gids naar het Juiste Pad) ons heeft geleid, weet dat Allah in een fractie van een seconde ons geloof (Iman) van ons kan wegnemen. Daarom moeten we altijd bidden voor standvastigheid. Anderen kunnen ongetwijfeld een betere relatie met Allah hebben dan wij, dus moeten we nooit haasten naar het oordelen van anderen of het gevoel krijgen dat we beter zijn dan hen.

Laatste advies: in plaats van te proberen om beter te worden dan anderen, probeer beter te zijn dan de person die je gisteren was. Moge Allah ons van degenen die nederig zijn maken en ons standvastig houden op het pad van de religie, Islam. Ameen.