coran                                                      

bismillah

 

 

 

 

Welkom op de website van Moskee Ibn Thabit Genk

We werken momenteel aan onze website

Aandacht:

Dinsdag 22/03/2016 is de wereld opgeschrikt door een aantal aanslagen in de luchthaven van Brussel en in Metrostel in het station Maalbeek , dat bedoeld is om dood en verderf te zaaien. Personen die verbonden zijn aan de terreurorganisatie IS hebben een groot aantal mensen van het leven beroofd. Mensen die niets hebben misdaan en die vredig met elkaar in een multiculturele samenleving leven. Een samenleving gekenmerkt door verschillende huidskleuren, culturele achtergronden en talen is opgeschrikt door de wandaden van een groep haatzaaiers. Deze groep is niet alleen de vijand van niet-moslims maar ten zeerste ook van moslims, want ook zij ondervinden de gevolgen van zulke wandaden.

Deze aanslagen, die niet anders bedoeld zijn dan om de samenleving te ontwrichten, kunnen in geen enkel opzicht in verband worden gebracht met de Islam! De islam staat terrorisme niet toe en toont geen enkele vorm van tolerantie jegens terrorisme. Zelfs in de letterlijke betekenis van het woord ‘islam’ vinden we verwijzingen naar vrede dat in sourat AlforQaan vers 64 staat: En de dienaren van de Barmhartige zijn zij die met nederigheid op aarde wandelen, en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Vrede!”. De Islam keurt dit soort gedrag ten strengste af. Een gedrag wat in strijd is met alle religieuze en morele waarden. De inspiratie voor dit soort aanslagen ontspringt uit een verdorven ideologie die niets anders voortbrengt dan geweld en haat. Een ideologie die de werkelijke Boodschap van de Islam probeert te vervormen en in een kwaad daglicht te stellen. Een ideologie die nooit en te nimmer valt te rijmen met de genadige Boodschap van de Islam.

Vzw Moskee Hassaan Ibn Thabit te Genk keurt uitdrukkelijk deze verschrikkelijke wandaden af die van tijd tot tijd de kop opsteken. Wij verwerpen iedere vorm van terrorisme en geweld ongeacht de plegers daarvan. terrorisme kent geen geloof! terrorisme is de vijand van het geloof! We spreken onze afschuw uit over dit soort aanslagen, zoals we dat altijd doen en zullen blijven doen. Ook moeten wij niet toegeven aan dit soort figuren die het mooie beeld van de Islam willen veranderen in een donker beeld, getekend door bloedvergieten en angstzaaierij! Deze aanslagen tonen andermaal aan dat wij, moslims en niet-moslims, voor een grote uitdaging staan. Binnen onze samenleving bevinden zich kennelijk mensen die onze veiligheid bedreigen en angst, verderf en verdeeldheid willen zaaien. Op de moslims rust de religieuze en morele plicht om actief op te treden tegen dit soort excessen en niet aan de zijlijn te blijven toekijken. Naïeve moslimjongeren die ontvankelijk zijn voor dit soort extreme gedachten of hiermee sympathiseren, moeten door de gemeenschap hierop worden aangesproken. Bij aanhoudend wangedrag moet speciale hulp worden ingeschakeld. Personen waarvan de ouders, familie en vrienden sterk het vermoeden hebben dat ze iets aan het beramen zijn wat de veiligheid van ons land bedreigt, verdienen geen genade en zachtzinnigheid. Ze moeten per direct worden aangegeven om dit soort verschrikkingen en gruwelijkheden te voorkomen. De veiligheid van het land is een algemeen goed dat door ons allemaal gekoesterd moet worden.

Ook moeten we onszelf en onze kinderen leren dat onderlinge conflicten en meningsverschillen op een beschaafde en constructieve manier moeten worden uitgesproken. Verstandige mensen kiezen voor de weg van dialoog en discussie, en niet voor geweld. Geweld zaait angst en verwarring tussen de mensen en zet verhoudingen op scherp. Hierdoor sluipen verzwakking en verlamming de samenleving binnen en in plaats van ons tegen de echte vijand  te verzetten, gaan we op elkaar afgeven en elkaar afvallen. Het is belangrijk dat we ons focussen op het gemeenschappelijke doel en al onze krachten en vermogens daarop richten. We moeten de mensen die onze samenleving haten en bereid zijn om hun haat met geweld bot te vieren met alle mogelijke middelen stoppen. Wie van hun nog ontvankelijk is voor behandeling, krijgt behandeling. Wie ver heen is, kan niet op clementie rekenen. En ook moslims moeten hierin een rol spelen, wat ons betreft zelfs een voortrekkersrol.

Tot slot willen wij tegen overheidsinstanties zoals politie, gemeenten, politici en inlichtingendiensten zeggen dat een ongenuanceerde aanpak en hard optreden tegen alle moslims in de strijd tegen extremisme geen soelaas biedt, maar juist terroristen in de kaart speelt. Moslims moeten niet het gevoel krijgen dat ze allemaal verdacht zijn en dat er op onheuse wijze inbreuk wordt gemaakt op hun rechten en privacy. Zij moeten juist het gevoel krijgen dat ze onderdeel van de samenleving zijn en als een bondgenoot worden behandeld in de strijd tegen terrorisme. Wij vragen van onze overheid om op een verstandige en rechtvaardige manier op te treden bij dergelijke gebeurtenissen. Het staat vast dat de plegers van dit soort wandaden direct moeten worden tegengehouden om nog erger te voorkomen. Het kwaad moet bij de wortels worden aangepakt, ongeacht geloof, nationaliteit, kleur of geslacht. Hierbij is het van belang om opzoek te gaan naar de bron van dit soort wandaden en wat deze terroristen hiertoe beweegt. Wij  roepen, in naam van alle moslimburgers, op tot eenheid en tot eensgezindheid om een front te vormen tegen geweld en terrorisme, en het herbevestigt "zijn verbondenheid met de democratische waarden". Moge Hij de Almachtige ons beschermen tegen al het kwaad, zowel het geziene als het ongeziene!

 

Onder-constructie